- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βίντεο – ντοκουμέντο με την εισβολή θρασύτατων ληστών σε σπίτι με μητέρα και παιδιά μέσα

Καρέ καρέ κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας την εισβολή τριών διαρρηκτών πριν από λίγες ημέρες σε σπίτι στα βόρεια προάστια ενώ μέσα βρισκόταν η ιδιοκτήτρια με τα παιδιά της.

Όπως φαί­νε­ται στο απο­κλει­στι­κό βίντεο που εξα­σφά­λι­σε το newsbeast.gr, οι τρεις θρα­σύ­τα­τοι διαρ­ρή­κτες, οι οποί­οι φορά­νε κου­κού­λες και έχουν καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους, φτά­νουν έξω από την κύρια είσο­δο της οικί­ας. Ο ένας από αυτούς, χωρίς να χάσει χρό­νο αρχί­ζει να κλω­τσά την πόρ­τα. Δεν κατα­φέρ­νει να την παρα­βιά­σει όμως και αμέ­σως ανα­λαμ­βά­νει δρά­ση ο δεύ­τε­ρος της ομά­δας, ο οποί­ος φαί­νε­ται αρκε­τά πιο εύσω­μος και πιο δυνα­τός από τον πρώ­το. Παίρ­νει φόρα, αρχί­ζει να την κλω­τσά­ει με δύνα­μη μέχρι που η πόρ­τα ανοί­γει. Ο δρό­μος για τους διαρ­ρή­κτες ήταν ανοι­χτός αλλά λογά­ρια­σαν χωρίς τον «ξενο­δό­χο».

Ευτυ­χώς έγι­ναν αντι­λη­πτοί από την ιδιο­κτή­τριά, η οποία με θάρ­ρος και ψυχραι­μία αντέ­δρα­σε άμε­σα πατώ­ντας το κου­μπί πανι­κού του συνα­γερ­μού που δίνει σήμα στο κέντρο λήψης και καλεί­ται αμέ­σως η αστυ­νο­μία.

Στο άκου­σμα της σει­ρή­νας του συνα­γερ­μού οι τρεις διαρ­ρή­κτες πανι­κο­βάλ­λο­νται και μέσα σε 9 δευ­τε­ρό­λε­πτα γίνο­νται καπνός.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο σημείο έφτα­σαν δύο μηχα­νές με άντρες της ομά­δας ΔΙΑΣ που αστυ­νό­μευαν στην περιο­χή, χωρίς ωστό­σο να τους εντοπίσουν.

Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και η ψυχραι­μία της ιδιο­κτή­τριας καθώς και το σύγ­χρο­νο σύστη­μα ασφα­λεί­ας που διέ­θε­τε έσω­σε τόσο την οικο­γέ­νεια της, όσο και την περιου­σία της.

«Να επα­γρυ­πνούν και να λαμ­βά­νουν μέσα προ­στα­σί­ας», συμ­βου­λεύ­ει τους πολί­τες ο πρό­ε­δρος των ειδι­κών φρου­ρών Βασί­λης Ντού­μας, καθώς όπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά, οι κακο­ποιοί εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τη λει­ψαν­δρία και την απου­σία περιπολιών.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων