- Διαφήμιση -

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Βούλγαρου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του επιχειρηματία

Νέα προθεσμία έλαβε ο κατηγορούμενος

Νέα προ­θε­σμία για να απο­λο­γη­θεί έλα­βε ο Βούλ­γα­ρος κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία του επι­χει­ρη­μα­τία Γιάν­νη Μακρή στην Βού­λα, μετά την παραί­τη­ση του συνη­γό­ρου του Απο­στό­λη Λύτρα.
Λίγο πριν μπει στο γρα­φείο της 19ης ανα­κρί­τριας για να απο­λο­γη­θεί, ο συνή­γο­ρός του Απο­στό­λης Λύτρας παραι­τή­θη­κε από την υπε­ρά­σπι­σή του.

Σε δήλω­ση του στους δημο­σιο­γρά­φους, ο κ. Λύτρας υπο­στή­ρι­ξε ότι δε θα εκπρο­σω­πεί πλέ­ον τον κατη­γο­ρού­με­νο, χωρίς ωστό­σο, να κάνει γνω­στούς τους λόγους της παραί­τη­σής του.

Η εξέ­λι­ξη αυτή οδή­γη­σε την ανα­κρί­τρια να δώσει νέα προ­θε­σμία για αύριο στον κατη­γο­ρού­με­νο ο οποί­ος συναί­νε­σε στη κρά­τη­σή του προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί νέος δικη­γό­ρος για να ανα­λά­βει την υπε­ρά­σπι­σή του.

 

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων