- Διαφήμιση -

Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες με τρένο: Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

Ολοκληρώνεται μέσα στο μήνα και παραδίδεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η διπλή ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Σε τέσ­σε­ρις ώρες θα μειω­θεί η σύν­δε­ση Αθή­νας — Θεσ­σα­λο­νί­κης με τρέ­νο, από τις αρχές Μαΐ­ου όπως ανα­κοί­νω­σε ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιπ­πος Τσα­λί­δης στο περι­θώ­ριο του συνε­δρί­ου «Η Θεσ­σα­λο­νί­κη πύλη ανά­πτυ­ξης για την Ευρώ­πη και τη Μεσό­γειο» που διορ­γα­νώ­νει η ελλη­νι­κή επι­τρο­πή του Διε­θνούς Επιμελητηρίου.

Σύμ­φω­να με τον κ. Τσα­λί­δη, το δρο­μο­λό­γιο μέχρι το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο του 2020 θα διαρ­κεί περί­που τέσ­σε­ρις ώρες και αρχι­κά θα εκτε­λεί­ται από μία νέα αμα­ξο­στοι­χία, ενώ στην πλή­ρη ολο­κλή­ρω­σή του θα τοπο­θε­τη­θούν πέντε νέα τρένα.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανα­μέ­νε­ται να ακο­λου­θή­σει τέτοια τιμο­λο­για­κή πολι­τι­κή ώστε να επι­τρέ­ψει στο συγκε­κρι­μέ­νο δρο­μο­λό­γιο να είναι αντα­γω­νι­στι­κό προς το αεροπλάνο.

Σύμ­φω­να με τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μετά το β’ εξά­μη­νο του 2020 θα έχουν εγκα­τα­στα­θεί τα απα­ραί­τη­τα συστή­μα­τα, όπως η σημα­το­δό­τη­ση, η τηλε­διοί­κη­ση και το σύστη­μα ασφά­λειας, ώστε να μειω­θεί ο χρό­νος ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, δηλα­δή στις 3 ώρες και 20 λεπτά.

 

 

Πηγή www.cnn.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων