- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Το ΣτΕ ακύρωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχε εγκρίνει ο Δήμος Πεντέλης

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις σχετικές αποφάσεις.

Δεν θα υλο­ποι­η­θούν οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις που είχε εγκρί­νει ο Δήμος Πεντέ­λης και η Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Αττι­κής επί των οδών Αγί­ας Μαρί­νης και Περι­κλέ­ους, καθώς το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας ακύ­ρω­σε τις σχε­τι­κές αποφάσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, δύο κάτοι­κοι της Πεντέ­λης (ζευ­γά­ρι με ανή­λι­κα παι­διά) που είναι ιδιο­κτή­τες δια­με­ρί­σμα­τος επί της οδού Περι­κλέ­ους στο οποίο δια­μέ­νουν, προ­σέ­φυ­γαν στο ΣτΕ και ζητού­σαν να ακυρωθούν:

1) η από 25.11.2014 από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δήμου Πεντέ­λης για τη θέσπι­ση κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων στις οδούς Αγί­ας Μαρί­νης και Περι­κλέ­ους της Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Μελισ­σί­ων του εν λόγω Δήμου,

2) η από 27.4.2015 από­φα­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής για την έγκρι­ση των επί­μα­χων κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων και

3) η από 27.4.2015 συμπλη­ρω­μα­τι­κή της τελευταίας.

Με τις προ­σβαλ­λό­με­νες απο­φά­σεις προ­βλε­πό­ντου­σαν κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις δηλα­δή ανα­κα­τα­νο­μή της κυκλο­φο­ρί­ας στις οδούς Αγί­ας Μαρί­νης και Περι­κλέ­ους. Οι προ­σφεύ­γο­ντες, επι­κα­λέ­σθη­καν ότι οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις που εγκρί­θη­καν έχουν επι­φέ­ρει σημα­ντι­κή κυκλο­φο­ρια­κή επι­βά­ρυν­ση στην οδό Περι­κλέ­ους, με συνέ­πεια τον αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο προ­κλή­σε­ως τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, καθώς και την υπο­βάθ­μι­ση των συν­θη­κών δια­βιώ­σε­ως των κατοί­κων της περιοχής.

Κατό­πιν αυτού, το Δ΄ Τμή­μα του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας με πρό­ε­δρο την αντι­πρό­ε­δρο Μαρία Καρα­μα­νώφ και ειση­γή­τρια την πάρε­δρο Ουρα­νία Νικο­λα­ρά­κου, έκα­ναν δεκτή την αίτη­ση των δύο κατοί­κων και ακύ­ρω­σαν τις προ­σβαλ­λό­με­νες απο­φά­σεις που επέ­φε­ραν τις κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις, κρί­νο­ντας ότι «δεν προ­κύ­πτει η συν­δρο­μή των νομί­μων προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για τη θέσπι­ση των επί­μα­χων ρυθ­μί­σε­ων». Κατά την δικα­στι­κή από­φα­ση οι θεσπι­ζό­με­νες «κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στη­ρί­ζο­νται σε ανε­παρ­κώς τεκ­μη­ριω­μέ­νη τεχνι­κή έκθε­ση — μελέτη».

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων