- Διαφήμιση -

Ο καθηγητής καρδιοχειρουργικής του Yale Ιω. Ελευθεριάδης εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γιέιλ, Ιωάννη Ελευθεριάδη, ως αντεπιστέλλον μέλος της

Η Ακα­δη­μία Αθη­νών εξέ­λε­ξε τον καθη­γη­τή καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κής της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Γιέιλ, Ιωάν­νη Ελευ­θε­ριά­δη, ως αντε­πι­στέλ­λον μέλος της, στην κατη­γο­ρία των Ελλή­νων επι­στη­μό­νων του εξω­τε­ρι­κού, στον κλά­δο των Ιατρι­κών Επι­στη­μών της Τάξης των Θετι­κών Επιστημών.

Ο δρ Ιω. Ελευ­θε­ριά­δης γεν­νή­θη­κε στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ από Έλλη­νες μετα­νά­στες και μιλά­ει ελλη­νι­κά. Το 1976 απο­φοί­τη­σε από την Ιατρι­κή Σχο­λή του πανε­πι­στη­μί­ου Yale, όπου ειδι­κεύ­θη­κε στη γενι­κή χει­ρουρ­γι­κή και στην καρ­διο­θω­ρα­κι­κή. To 2006 ανα­γο­ρεύ­θη­κε καθη­γη­τής καρ­διο­θω­ρα­κι­κής χει­ρουρ­γι­κής στην Έδρα William W. L. Glenn.

Διε­τέ­λε­σε διευ­θυ­ντής καρ­διο­θω­ρα­κι­κής χει­ρουρ­γι­κής στο Yale, καθώς και στο νοσο­κο­μείο Yale-New Haven επί 15 χρό­νια, έως ότου ανα­λά­βει το 2011 ιδρυ­τι­κός διευ­θυ­ντής του εξει­δι­κευ­μέ­νου διε­πι­στη­μο­νι­κού Κέντρου του πρώ­του «Ινστι­τού­του Αορ­τής» στο νοσο­κο­μείο Yale-New Haven. Το Κέντρο δια­θέ­τει μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες εγκα­τα­στά­σεις στις ΗΠΑ για τη θερα­πεία της ανευ­ρυ­σμα­τι­κής θωρα­κι­κής αορ­τής, μια μεγά­λη βάση δεδο­μέ­νων για ασθε­νείς με αορ­τι­κή νόσο (πάνω από 5.000) και μια τρά­πε­ζα ιστών από δείγ­μα­τα αορ­τής (πάνω από 2.000 ασθενείς).

Ο Ιω. Ελευ­θε­ριά­δης είναι ένας από τους κλι­νι­κά πιο ενερ­γούς ακα­δη­μαϊ­κούς καρ­διο­χει­ρουρ­γούς των ΗΠΑ, διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νος ως ειδι­κός σε επεμ­βά­σεις βλα­βών της αρι­στε­ρής κοι­λί­ας, ιδιαί­τε­ρα στην μετα­μο­σχευ­τι­κή παρά­καμ­ψη των στε­φα­νιαί­ων αρτη­ριών, στην ανευ­ρυ­σμα­τε­κτο­μή της αρι­στε­ρής κοι­λί­ας και στην μετα­μό­σχευ­ση τεχνη­τής καρδιάς.

Έχει εκπαι­δεύ­σει δεκά­δες ιατρούς στην καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κή από τις ΗΠΑ και την Ευρώ­πη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και 20 Ελλή­νων ιατρών, ενώ συχνά επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα ως επι­σκέ­πτης χει­ρουρ­γός και για να δώσει δια­λέ­ξεις. Έχει συγ­γρά­ψει πάνω από 400 επι­στη­μο­νι­κά άρθρα στην ευρεία περιο­χή της μελέ­της της καρ­διάς και του θώρακα.

Μετα­ξύ άλλων, η έρευ­νά του ανέ­δει­ξε ότι η παρά­καμ­ψη στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας (CABG) είναι δυνα­τό να εφαρ­μο­στεί με ασφά­λεια σε ασθε­νείς με καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια. Έτσι, συνέ­βα­λε ώστε η μέθο­δος να εφαρ­μό­ζε­ται σήμε­ρα ευρέ­ως και με ασφά­λεια στους ασθε­νείς αυτούς, σώζο­ντας πολ­λές ζωές και βελ­τιώ­νο­ντας την ποιό­τη­τα ζωής τους. Η επέμ­βα­ση αυτή, λόγω υψη­λού κιν­δύ­νου θανά­του, μέχρι τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1980 εθε­ω­ρεί­το ότι αντενδείκνυται.

Ακό­μη, έδει­ξε ότι το ανεύ­ρυ­σμα της θωρα­κι­κής αορ­τής έχει οικο­γε­νή και κλη­ρο­νο­μι­κή βάση, ενώ ανέ­πτυ­ξε μια χει­ρουρ­γι­κή τεχνι­κή («complication-specific») για τη δια­το­μή της κατιού­σης αορ­τής, η οποία χρη­σι­μο­ποιεί­ται πλέ­ον παγκο­σμί­ως. Επί­σης ανα­κά­λυ­ψε ότι η αθλη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα υψη­λής έντα­σης, σε νεα­ρούς αθλη­τές, μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει δια­χω­ρι­στι­κό ανεύ­ρυ­σμα της αορτής.

Έχει τιμη­θεί με αρκε­τά βρα­βεία, ενώ το περιο­δι­κό «Men’s Health» τον έχει συμπε­ρι­λά­βει στον κατά­λο­γο με τους δέκα καλύ­τε­ρους για­τρούς στις ΗΠΑ. Επί­σης πρό­σφα­τα, εξέ­δω­σε το πρώ­το του βιβλίο μυθο­πλα­στί­ας με τίτλο «Transplant», ένα ιατρι­κό θρί­λερ μυστη­ρί­ου, το οποίο συμπε­ριε­λή­φθη στη λίστα των φινα­λίστ του δια­γω­νι­σμού «Next Generation Indie Book Award» για πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νους συγ­γρα­φείς μυθιστορημάτων.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων