- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Σπηλιά Νταβέλη: Το μεγάλο μυστήριο

Παράξενα φώτα, σκιές, φωνές, έντονο μαγνητικό πεδίο...

Παρά­ξε­να φώτα, σκιές, φωνές, έντο­νο μαγνη­τι­κό πεδίο είναι κάποια απ’τα περι­στα­τι­κά που έχουν κατα­γρα­φεί ή ειπω­θεί για τη ‘Σπη­λιά του­Ντα­βέ­λη’ στην Πεντέ­λη, το μυστή­ριο όμως παρα­μέ­νει και κανείς μέχρι και σήμε­ρα δεν γνω­ρί­ζει τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει στο συγκε­κρι­μέ­νο μέρος.. Στη νοτιο­δυ­τι­κή πλευ­ρά του βου­νού, βρί­σκε­ται η “Σπη­λιά του Ντα­βέ­λη”. Το σπή­λαιο αυτό, πριν ονο­μα­στεί έτσι, ονο­μα­ζό­ταν “Σπή­λαιο των Αμώ­μων”, δηλα­δή των αγνών και ανα­μάρ­τη­των, για­τί μόνο αυτοί μπο­ρού­σαν να εισέλ­θουν εκεί. Τώρα, για ποιο λόγο είχε αυτή την περί­ερ­γη ονο­μα­σία, είναι άγνω­στο και περίεργο.

Φημο­λο­γεί­ται ότι ο περι­βό­η­τος λήσταρ­χος Ντα­βέ­λης στα μέσα του περα­σμέ­νου αιώ­να είχε ανα­κα­λύ­ψει υπό­γεια περά­σμα­τα στη σπη­λιά, που οδη­γού­σαν στην Αθή­να, αλλά και άλλες δυνά­μεις, φυσι­κές και μη, που τον βοη­θού­σαν στους σκο­πούς του. Το σπή­λαιο έχει δια­στά­σεις περί­που 45×62 μέτρα και εξε­ρευ­νή­θη­κε για πρώ­τη φορά από το ζεύ­γος Πετρό­χει­λου το 1935. Όπως δια­βε­βαιώ­νουν οι μελε­τη­τές δεν βρή­καν καμία στοά που να οδη­γεί προς την Αθή­να. Πάντως αντί­θε­τα με τα παρα­πά­νω, η θεω­ρία της “κού­φιας Γης” επι­βε­βαιώ­νε­ται μέρα με τη μέρα και από τον μετρο­πό­ντι­κα που συνέ­χεια έπε­φτε σε κενά κάτω από το έδα­φος και σε αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.

Έχει παρα­τη­ρη­θεί να υπάρ­χουν κάποια δεδο­μέ­νη στιγ­μή στη σπη­λιά του Ντα­βέ­λη ορι­σμέ­να περά­σμα­τα που οδη­γούν στα ενδό­τε­ρα του βου­νού και λίγο αργό­τε­ρα να είναι σα να μην υπήρ­ξαν ποτέ…

Παρά­ξε­να γεγονότα

Η ιστο­ρία της “σπη­λιάς του Ντα­βέ­λη”, πρω­το­ήρ­θε στο κοι­νό προς το τέλος της δεκα­ε­τί­ας του 60 ή στης αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 70. Μέσα στο σπή­λαιο, υπάρ­χουν μεγά­λες ανω­μα­λί­ες στο μαγνη­τι­κό πεδίο και μια ισχυ­ρή μυρω­διά από όζον στην είσο­δο. Σε κάποια σημεία κοντά στην σπη­λιά του Ντα­βέ­λη το ποσο­στό της ραδιε­νέρ­γειας σε έδα­φος και αέρα είναι ελα­φρώς ανε­βα­σμέ­νο σε σχέ­ση με το κανο­νι­κό ποσο­στό, ενώ στην ίδια συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή, φημο­λο­γεί­ται ότι αν περι­φέ­ρει κάποιος μία λάμπα φθο­ρί­ου υπάρ­χουν καλές πιθα­νό­τη­τες να ανά­ψει μόνη της! Επί­σης υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες περα­στι­κών για μυστη­ριώ­δεις τοπι­κούς στρο­βί­λους δια­μέ­τρου ενός μέτρου (κόκ­κι­νου, συνή­θως, χρώ­μα­τος), οι οποί­οι δεν δικαιο­λο­γού­νται αφού συμ­βαί­νουν ακό­μα και καλο­και­ρι­νές μέρες, ενώ εκα­τό μέτρα πιο πέρα υπάρ­χει πλή­ρης άπνοια.

Αρκε­τοί άνθρω­ποι στην περιο­χή υπο­στή­ρι­ξαν ότι τα βρά­δια έβλε­παν παρά­ξε­να κινού­με­να φώτα να μπαι­νο­βγαί­νουν στη σπη­λιά. Άλλοι, επί­σης, είπαν ότι είδαν UFO, που πετού­σαν διαρ­κώς πάνω από την Πεντέ­λη, προ­κα­λώ­ντας ανά­μει­κτες απο­ρί­ες. Η σπη­λιά της Πεντέ­λης περ­νού­σε πλέ­ον στη σφαί­ρα του μυστη­ρί­ου και του παρα­δό­ξου. Ένα από τα πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­να βιβλία ήταν «Το Αίνιγ­μα της Πεντέ­λης» του Γιώρ­γου Μπα­λα­νού. Η προ­σω­πι­κή έρευ­να του συγ­γρα­φέα στη σπη­λιά του Ντα­βέ­λη κρά­τη­σε πάνω από δέκα χρό­νια. Σύμ­φω­να με το έργο του Μπα­λά­νου, ανε­ξή­γη­τα περι­στα­τι­κά σημά­δε­ψαν την πορεία της εξε­ρεύ­νη­σης. Π.χ. φωτο­γρα­φί­ες που τρα­βή­χτη­καν μέσα στη σπη­λιά, όταν εμφα­νι­ζό­ταν το φιλμ, έδει­χναν παρά­ξε­να φώτα, ανε­μό­σκα­λες, σκιές κ.λπ. χωρίς να υπήρ­χαν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Επί­σης, σύγ­χυ­ση και απώ­λεια μνή­μης παρα­τη­ρή­θη­κε ανά­με­σα στους συνερ­γά­τες του συγ­γρα­φέα. «Η σπη­λιά ήταν μια τερά­στια αίθου­σα», γρά­φει ο Μπα­λά­νου, «σε σχή­μα νεφρού, με πολύ μεγά­λη είσο­δο, απ’ όπου το φως της μέρας φώτι­ζε σχε­δόν τη μισή της έκτα­ση (…). Από τη μεγά­λη αίθου­σα ξεκι­νού­σαν διά­φο­ρα μικρά ή μεγά­λα τού­νελ, που πήγαι­ναν άγνω­στο πού, είχα­με βέβαια ακού­σει τις πιο απί­θα­νες ιστορίες…».

Περί­ερ­γα σύμβολα

Διά­φο­ρες ιστο­ρί­ες κυκλο­φο­ρούν σχε­τι­κά με τα σύμ­βο­λα που είναι ζωγρα­φι­σμέ­να, ή χαραγ­μέ­να στους βρά­χους της σπη­λιάς. Η πιο σημα­ντι­κή ιστο­ρία από όλες, είναι αυτή που υπο­στη­ρί­ζει ότι μία παλά­μη η οποία είναι χαραγ­μέ­νη μετα­κι­νεί­ται από σημείο σε σημείο, όσο περ­νά­νε τα χρό­νια. Η εν λόγω παλά­μη, σήμε­ρα βρί­σκε­ται στο αρι­στε­ρό τοί­χω­μα της σπη­λιάς, περί­που 1 μέτρο ψηλό­τε­ρα από το έδα­φος. Τα τελευ­ταία 20 χρό­νια έχει ανα­φερ­θεί από τους επι­σκέ­πτες της σπη­λιάς, ότι έχει μετα­κι­νη­θεί του­λά­χι­στον τρεις φορές.

Αρχαί­ος ναός;

Ένα στοι­χείο είναι και το γεγο­νός ότι εκεί υπήρ­χε ένας πανάρ­χαιος ναός του Θεού Πάνα. Σήμε­ρα, έξω από τη σπη­λιά, υπάρ­χει ένα βυζα­ντι­νό εκκλη­σά­κι του Αγί­ου Νικο­λά­ου. Εικα­σί­ες λένε ότι το εκκλη­σά­κι βρί­σκε­ται εκεί για τον εξορ­κι­σμό της σπη­λιάς, ενώ δεν είναι λίγες οι ανα­φο­ρές για συγκε­ντρώ­σεις σατα­νι­στών στον ευρύ­τε­ρο χώρο γύρω από το σπήλαιο.

Απόρ­ρη­τα πειράματα;

Αρκε­τοί είχαν εκφρά­σει την άπο­ψη ότι εκεί στη σπη­λιά πιθα­νόν να υπήρ­χε μια μυστι­κή υπό­γεια βάση UFO. Άλλοι, πάλι, ότι στην Πεντέ­λη γίνο­νταν απόρ­ρη­τα πει­ρά­μα­τα από διά­φο­ρες χώρες, χωρίς βέβαια κανέ­να απο­δει­κτι­κό στοι­χείο. Μια θεω­ρία έλε­γε ότι η Πεντέ­λη ήταν ένας επι­κοι­νω­νια­κός δίαυ­λος, που ενω­νό­ταν με τη Βιρ­τζί­νια των ΗΠΑ. Τα φαι­νό­με­να ήταν πέρα για πέρα συγκλο­νι­στι­κά. Η συχνό­τη­τα εμφα­νί­σε­ων UFO έπαιρ­νε μιαν ασυ­νή­θι­στη τρο­πή. Ο κόσμος περί­με­νε μια επί­ση­μη εξή­γη­ση, αλλά η κυβέρ­νη­ση δεν ήθε­λε να δώσει περισ­σό­τε­ρες ανα­φο­ρές, ενώ ο στρα­τός αρνεί­το κάθε ανά­μει­ξη με το θέμα.

Ο Ελλη­νι­κός στρατός

Μέχρι και ο Ελλη­νι­κός στρα­τός έχει ανά­μει­ξη όμως στην υπό­θε­ση της σπη­λιάς του Ντα­βέ­λη. Τη δεκα­ε­τία του 80, η πολε­μι­κή αερο­πο­ρία μπή­κε στο παι­χνί­δι. Η περιο­χή κρί­θη­κε κατάλ­λη­λη για την εγκα­τά­στα­ση στρα­τιω­τι­κής βάσης!

Άρχι­σαν διά­φο­ρες εργα­σί­ες, οι οποί­ες ίσως απο­τέ­λε­σαν το έδα­φος για κάποιες μαρ­τυ­ρί­ες κατοί­κων ανα­φο­ρι­κά με περί­ερ­γα φώτα μέσα στη νύχτα και παρά­ξε­νους θορύ­βους. Έκλει­σαν, ή προ­σπά­θη­σαν να κλεί­σουν την περιο­χή για να χτί­σουν ένα τερά­στιο σύστη­μα από τού­νελ γύρω από την σπη­λιά, και να συν­δέ­σουν τη σπη­λιά με αυτό το τού­νελ. Η επί­ση­μη εξή­γη­ση ήταν, και είναι ακό­μα, ότι ολό­κλη­ρο το σύστη­μα των τού­νελ, είναι ένα μέρος προ­γράμ­μα­τος του ΝΑΤΟ. Τόσο η χωρο­φυ­λα­κή όσο και το Υπουρ­γείο πολι­τι­σμού δεν έδω­σαν ποτέ καμία εξή­γη­ση για την ακρι­βή φύση των έργων αυτών, ενώ το Γενι­κό Επι­τε­λείο Στρα­τού αρνή­θη­κε αρχι­κά την οποια­δή­πο­τε ανά­μι­ξη στην υπό­θε­ση. Αργό­τε­ρα όμως και μετά από ένα άρθρο που δημο­σιεύ­τη­κε στο περιο­δι­κό “Ταχυ­δρό­μος” της 6ης Οκτω­βρί­ου 1977 το Γ.Ε.Σ. παρα­δέ­χτη­κε πως ο στρα­τός είχε ξεκι­νή­σει άκρως απόρ­ρη­τα έργα στη σπη­λιά της Πεντέλης!

Εν πάση περι­πτώ­σει, μετά από μερι­κά χρό­νια, στα­μά­τη­σε η κατα­σκευή του συστή­μα­τος των τού­νελ, και οι άνθρω­ποι της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας εγκα­τέ­λει­ψαν την περιο­χή. Παλιοί κάτοι­κοι της περιο­χής, σχε­τι­κά με τα στρα­τιω­τι­κά έργα, λένε πως η απά­ντη­ση που τους είχε δοθεί τότε για την κατα­σκευή των δια­φό­ρων τού­νελ, ήταν ότι θα τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν για την φύλα­ξη στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, το οποίο υλι­κό, ήταν ανά­γκη να φυλάσ­σε­ται σε συν­θή­κες υψη­λής υγρα­σί­ας. Το περί­ερ­γο της υπό­θε­σης όμως, είναι ότι το ένα από τα δύο τού­νελ μπο­ρείς να το ακο­λου­θή­σεις για 80 μέτρα περί­που, και το γεγο­νός ότι η υγρα­σία είναι σε πολύ ανε­βα­σμέ­να επί­πε­δα, τα καθι­στά ακα­τάλ­λη­λα για την φύλα­ξη στρα­τιω­τι­κού υλι­κού. Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή γύρω από τη σπη­λιά, είχε κηρυ­χτεί στρα­τιω­τι­κή. Υπήρ­χε φρού­ρη­ση από στρα­τιώ­τες και απα­γο­ρευό­ταν η προ­σέγ­γι­ση πολι­τών για του­λά­χι­στον 3 χρό­νια. Κατά τη διάρ­κεια αυτής της περιό­δου υπήρ­ξαν πολ­λές ανα­φο­ρές από τους εργα­ζο­μέ­νους εκεί, για παρά­ξε­να φαι­νό­με­να, όπως ΑΤΙΑ κλπ….

Είναι επι­βε­βαιω­μέ­νο ότι διά­φο­ροι εργα­ζό­με­νοι, πέθα­ναν μετά από μερι­κά χρό­νια, όλοι από την ίδια αιτία. Τον Καρκίνο!

Απρό­σμε­νος επίλογος

Το Σπή­λαιο της Πεντέ­λης διέ­γρα­ψε μια ενδια­φέ­ρου­σα τρο­χιά στον κόσμο του μυστη­ρί­ου και του παρά­δο­ξου. Από το 1977, δυστυ­χώς, η σπη­λιά κατα­στρά­φη­κε. Διά­φο­ρες εργα­σί­ες και τεχνι­κά έργα έκλει­σαν κατά ένα μεγά­λο μέρος της εισό­δου με τσι­μέ­ντο. Ένας απρό­σμε­νος επί­λο­γος μιας παρά­ξε­νης και πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νης ιστο­ρί­ας. Η σπη­λιά έκλει­σε και πήρε μαζί της όλα της τα μυστικά.

Πηγή http://www.briefingnews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων