- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

«Σφαγή» στους δρόμους της Αττικής τον Ιανουάριο – 19 νεκροί σε τροχαία

Δεκαεννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 442 τραυματίστηκαν (16 σοβαρά και 426 ελαφρά), σε τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο 2019, στην Αττική.

Βαρύς ο «φόρος αίματος» στους δρόμους

Σύμ­φω­να με την Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής, τα κυριό­τε­ρα αίτια των τρο­χαί­ων αυτών ήταν η οδή­γη­ση χωρίς σύνε­ση και προ­σο­χή, η παρα­βί­α­ση ρυθ­μι­στι­κών πινα­κί­δων και η παρα­βί­α­ση των κανό­νων κυκλο­φο­ρί­ας από πεζούς, ενώ η μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κρά­νους από τους οδη­γούς και επι­βά­τες των δικύ­κλων επέ­τει­νε, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, τη σοβα­ρό­τη­τα του τραυ­μα­τι­σμού τους.

Παράλ­λη­λα, το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στο πλαί­σιο των στο­χευ­μέ­νων δρά­σε­ων που εφαρ­μό­ζει η Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής για την τρο­χο­νο­μι­κή αστυ­νό­μευ­ση και την ανα­βάθ­μι­ση του επι­πέ­δου οδι­κής ασφά­λειας, βεβαιώ­θη­καν 15.463 παρα­βά­σεις, από τις οποί­ες οι 567 είναι σε βαθ­μό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: 

-462 παρα­βά­σεις για οδή­γη­ση υπό την επί­δρα­ση οινο­πνεύ­μα­τος από τις οποί­ες οι 56 ήταν σε βαθ­μό πλημμελήματος

-1.746 για υπέρ­βα­ση ορί­ου ταχύτητας

-156 για παρα­βί­α­ση ερυ­θρού σηματοδότη

-282 για χρή­ση κινη­τού τηλεφώνου

-529 για μη χρή­ση ζώνης ασφα­λεί­ας και

-543 για μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κράνους

 

Πηγή http://neaselida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων