- Διαφήμιση -

Ηλιακό Χωριό — Λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ

Σε συνεργασία με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και τον ΟΑΕΔ

Η προ­γραμ­μα­τι­κή σύμ­βα­ση προ­βλέ­πει την επέ­κτα­ση – ανα­κα­τα­σκευή του υπάρ­χο­ντος δικτύ­ου ακα­θάρ­των του Ηλια­κού Χωριού από την ΕΥΔΑΠ, ώστε να κατα­στεί ασφα­λής και λει­τουρ­γι­κή  και να επι­τευ­χθεί η παρα­λα­βή και  συντή­ρη­ση του δικτύ­ου απο­χέ­τευ­σης του οικι­σμού από την ΕΥΔΑΠ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων