- Διαφήμιση -

Αυξάνονται και μεγαλώνουν τα εμπορικά κέντρα στην Αθήνα

Άμεσα σχεδιάζει ο όμιλος Κωνσταντίνου να ξεκινήσει την κατασκευή του εμπορικού κέντρου στη Λυκόβρυση της Αττικής

Άμε­σα σχε­διά­ζει ο όμι­λος Κων­στα­ντί­νου να ξεκι­νή­σει την κατα­σκευή του εμπο­ρι­κού κέντρου στη Λυκό­βρυ­ση της Αττι­κής, καθώς το συγκε­κρι­μέ­νο project εντά­χθη­κε πρό­σφα­τα στις δια­τά­ξεις του νόμου για τις στρα­τη­γι­κές επεν­δύ­σεις. Το εν λόγω έργο μαζί με τις επε­κτά­σεις που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στo Golden Hall της Lamda Development και το Smart Park ανα­μέ­νε­ται να αυξή­σουν σημα­ντι­κά τους χώρους των εμπο­ρι­κών κέντρων στην Αθήνα.

Το εμπο­ρι­κό κέντρο στη Λυκό­βρυ­ση απο­τε­λεί όνει­ρο ετών για τον ομο­γε­νή επι­χει­ρη­μα­τία Πανα­γιώ­της Κων­στα­ντί­νου, ιδιο­κτή­τη του εμπο­ρι­κού κέντρου Athens Metro Μall στον Άγιο Δημή­τριο. Το έργο θα ανα­πτυ­χθεί σε έκτα­σης 85 στρεμ­μά­των κοντά στον κόμ­βο Λυκό­βρυ­σης της εθνι­κής οδού Αθη­νών – Λαμί­ας και θα απο­τε­λέ­σει επέν­δυ­ση της τάξε­ως των 93 εκατ. ευρώ. Στό­χος είναι η δημιουρ­γία ενός εμπο­ρι­κού και ψυχα­γω­γι­κού κέντρου συνο­λι­κής εκμι­σθώ­σι­μης επι­φά­νειας 40.000 τμ με εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, εστια­τό­ρια, χώρους ψυχα­γω­γί­ας, πολυ­κι­νη­μα­το­γρά­φο, μπό­ου­λινγκ, παι­δό­το­πους κ.α. Συνο­λι­κά ανα­μέ­νε­ται να δημιουρ­γη­θούν περί­που 700 νέες θέσεις εργα­σί­ας. Αξί­ζει να σημειω­θεί πως το κατά γενι­κή ομο­λο­γία επι­τυ­χη­μέ­νο Athens Metro Mall του ομο­γε­νή επι­χει­ρη­μα­τία από τη Βενε­ζου­έ­λα είναι σχε­δόν το μισό (21.500 τμ) από το νέο project.

Το Golden Hall και το Smart Park 

Σε φάση κατα­σκευ­ής βρί­σκο­νται οι επε­κτά­σεις του Golden Hall και του Smart Park.

Ειδι­κό­τε­ρα στο Golden Hall της Lamda Development σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες μετα­σκευ­ής του πρώ­ην κέντρου ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης (IBC) που θα λει­τουρ­γή­σει ως επέ­κτα­ση του εμπο­ρι­κού κέντρου προ­σθέ­το­ντας 11.500 τμ εκμι­σθώ­σι­μης επι­φά­νειας και νέες θέσεις παρ­κινγκ. Στο πλαί­σιο της επέν­δυ­σης ύψους 25 εκατ. ευρώ προ­βλέ­πε­ται η δημιουρ­γία παι­δό­το­πων, ενυ­δρεί­ου καθώς και χώροι παι­δι­κών εκθέ­σε­ων και παρα­στά­σε­ων. Ακό­μη θα λει­τουρ­γή­σουν στια­τό­ρια και καφέ επι­φά­νειας 3.650 τ.μ., ενώ θα προ­στε­θούν και 1.566 τ.μ. κατα­στη­μά­των. Τέλος, η επέ­κτα­ση θα φιλο­ξε­νεί και το Μου­σείο Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Οι εργα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν στα τέλη του έτους.

Παράλ­λη­λα, η επέ­κτα­ση του εμπο­ρι­κού πάρ­κου Smart Park της REDS του ομί­λου Ελλά­κτωρστα Σπά­τα βρί­σκε­ται σε φάση υλο­ποί­η­σης και ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί τον Νοέμ­βριο του 2019.  Πρό­κει­ται για έργο συνο­λι­κού ύψους περί­που 26 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επε­κτεί­νει κατά 15.500 τμ την μισθώ­σι­μη επι­φά­νεια του εμπο­ρι­κού πάρκου.

Μάλι­στα, η εται­ρεία έχει ήδη υπο­γρά­ψει δεσμευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες με αλυ­σί­δες λια­νι­κής όπως η Decathlon, η Marks and Spencer και η Διά­φα­νη για την εκμί­σθω­ση κατα­στη­μά­των στην επέ­κτα­ση. Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση της REDS, μέσω των σχε­τι­κών προ­συμ­φώ­νων έχει εκμι­σθω­θεί επι­φά­νεια περί­που 7.250 τμ που αντι­στοι­χεί σε ποσο­στό πλη­ρό­τη­τας της μισθω­τι­κής επι­φά­νειας του νέου κτι­ρί­ου περί­που 55%, ενώ αξί­ζει η πλη­ρό­τη­τα στον όρο­φο του κτη­ρί­ου ανέρ­χε­ται στο 87%.

Σε επό­με­νο στά­διο ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει και η ανά­πτυ­ξη του έργου της REDS σε έκτα­ση 315 στρεμ­μά­των του παλιού οινο­ποιεί­ου Καμπά. Εκεί η θυγα­τρι­κή του ομί­λου Ελλά­κτωρ σκο­πεύ­ει να κατα­σκευά­σει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο συγκρό­τη­μα εμπο­ρι­κών χρή­σε­ων και χώρων γρα­φεί­ου με κινη­μα­το­γρά­φο, καφέ και εστιατόρια.

 

Πηγή insider.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων