- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η Αθήνα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς συνεδριακού τουρισμού

Απέσπασε βραβεία σε δύο κατηγορίες

Στην ευρω­παϊ­κή ελίτ του συνε­δρια­κού του­ρι­σμού βρέ­θη­κε η Αθή­να, καθώς το Γρα­φείο Συνε­δρί­ων και Επι­σκε­πτών της Αθή­νας (This is Athens-Convention and Visitors Bureau) πρό­σθε­σε μια ακό­μη διά­κρι­ση, κατά τη διάρ­κεια της τελε­τής έναρ­ξης της Έκθε­σης Conventa 2019, που διορ­γα­νώ­νει ετη­σί­ως το περιο­δι­κό Kongres Magazine, για τον συνε­δρια­κό τουρισμό.

Στο πλαί­σιο της κατα­γρα­φής και αξιο­λό­γη­σης ξενο­δο­χεί­ων και συνε­δρια­κών κέντρων σε μεγά­λες ευρω­παϊ­κές πόλεις, η Αθή­να απέ­σπα­σε δύο «Certificate of Excellence» στην κατη­γο­ρία XL Meeting Destinations 2018 και στην κατη­γο­ρία New Europe Destinations 2018. Η τελε­τή απο­νο­μής των βρα­βεί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Λιου­μπλιά­να της Σλοβενίας.

«Όλοι μαζί ενώ­νου­με τις δυνά­μεις μας για να στη­ρί­ξου­με την οικο­νο­μία επι­σκε­πτών της πόλης, μέσω της υλο­ποί­η­σης συγκε­κρι­μέ­νου τριε­τούς ανα­πτυ­ξια­κού πλά­νου. Σε συν­δυα­σμό με τη στρα­τη­γι­κή επα­να­το­πο­θέ­τη­ση της ελλη­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας και στο­χευ­μέ­νες καμπά­νιες προ­βο­λής του προ­ο­ρι­σμού, θέτου­με την Αθή­να στο κέντρο της παγκό­σμιας του­ρι­στι­κής αγο­ράς αλλά και του συνε­δρια­κού του­ρι­σμού», τόνι­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέ­ξης Γαλη­νός, διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής Αθη­νών η οποία συντο­νί­ζει το ανα­πτυ­ξια­κό πλά­νο του «This is Athens & Partners».

Παράλ­λη­λα με την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων, τo Γρα­φείο Συνε­δρί­ων και Επι­σκε­πτών της Αθή­νας έδω­σε το «παρών» στο πλαί­σιο της Conventa 2019, με συμ­με­το­χή σε περισ­σό­τε­ρες από 30 συνα­ντή­σεις δικτύ­ω­σης, όπου η Αθή­να παρου­σιά­στη­κε ως κορυ­φαί­ος προ­ο­ρι­σμός φιλο­ξε­νί­ας συνε­δρί­ων και εκδη­λώ­σε­ων σε εκπρο­σώ­πους φορέ­ων και διορ­γα­νω­τών από όλη την Ευρώ­πη.

Η προ­βο­λή των συγκρι­τι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των της Αθή­νας στις αγο­ρές του εξω­τε­ρι­κού, όπως τονί­ζε­ται, απο­τε­λεί σαφή στρα­τη­γι­κό στό­χο του δήμου και της νεο­σύ­στα­της σύμπρα­ξης This is Athens & Partners, στην οποία εντάσ­σο­νται και οι δρά­σεις του Γρα­φεί­ου Συνε­δρί­ων και Επι­σκε­πτών της Αθήνας.

 

Πηγή newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων