- Διαφήμιση -

Σε ποιες περιοχές της Αττικής θα επεκταθεί το δίκτυο φυσικού αερίου την επόμενη πενταετία

Αθήνα, Κηφισιά, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ζωγράφου και Καλλιθέα είναι οι δήμοι της Αττικής στους οποίους θα κατασκευαστούν την επόμενη πενταετία τα περισσότερα χιλιόμετρα νέων δικτύων φυσικού αερίου, που θα επιτρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερη πηγή ενέργειας και θέρμανσης.

Αυτό προ­κύ­πτει από το πεντα­ε­τές πρό­γραμ­μα Ανά­πτυ­ξης της Εται­ρεί­ας Δια­νο­μής Αερί­ου Αττι­κής για την περί­ο­δο 2020–2024 που τέθη­κε σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση από την Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Ενέργειας.

Το πρό­γραμ­μα επι­κε­ντρώ­νει στην αύξη­ση των συν­δέ­σε­ων πάνω στο υφι­στά­με­νο, ενερ­γό δίκτυο φυσι­κού αερί­ου, καθώς όπως επι­ση­μαί­νει η ΕΔΑ με τον τρό­πο αυτό επι­τυγ­χά­νε­ται αύξη­ση του βαθ­μού αξιο­ποί­η­σης του δικτύ­ου δια­νο­μής. Παράλ­λη­λα, και για την αύξη­ση της προ­σβα­σι­μό­τη­τας δυνη­τι­κών κατα­να­λω­τών, προ­βλέ­πε­ται η στο­χευ­μέ­νη ανά­πτυ­ξη δικτύ­ου δια­νο­μής, ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται η οικο­νο­μι­κή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των νέων έργων χωρίς να επι­βα­ρύ­νο­νται οι καταναλωτές.

Ειδι­κό­τε­ρα κατά την περί­ο­δο 2020–2024 προ­βλέ­πε­ται η κατα­σκευή νέων δικτύ­ων χαμη­λής πίε­σης μήκους 610 χιλιο­μέ­τρων. Από αυτά, τα 77 χλμ. θα κατα­σκευα­στούν στον Δήμο Αθη­ναί­ων, 47 χλμ. στην Κηφι­σιά, 34 χλμ στο Χαλάν­δρι, 32 χλμ στου Ζωγρά­φου και τη Γλυ­φά­δα, 30 χλμ στην Καλ­λι­θέα (συνημ­μέ­νος ο ανα­λυ­τι­κός πίνα­κας με τις επε­κτά­σεις δικτύ­ων ανά δήμο της Αττικής).

Πέραν αυτών η εται­ρεία θα εξε­τά­σει μεμο­νω­μέ­νες επε­κτά­σεις δικτύ­ου ύστε­ρα από αιτή­μα­τα κατα­να­λω­τών με χρέ­ω­ση των αντί­στοι­χων τελών επέ­κτα­σης, αλλά και κατα­σκευή δικτύ­ων σε περιο­χές όπου η τεχνο­οι­κο­νο­μι­κή ανά­λυ­ση δεν είναι ενθαρ­ρυ­ντι­κή, εφό­σον υπάρ­χει συγ­χρη­μα­το­δό­τη­ση των έργων από την Περι­φέ­ρεια ή / και τους κατά τόπους δήμους. Δεν απο­κλεί­ε­ται, επί­σης, η τρο­φο­δό­τη­ση απο­μα­κρυ­σμέ­νων από το δίκτυο περιο­χών με συμπιε­σμέ­νο φυσι­κό αέριο (CNG) που θα μετα­φέ­ρε­ται οδικώς.

Σύμ­φω­να με τα συγκε­ντρω­τι­κά στοι­χεία της ΕΔΑ Αττι­κής, το πεντα­ε­τές πρό­γραμ­μα απο­σκο­πεί στον διπλα­σια­σμό σχε­δόν των συν­δέ­σε­ων, δηλα­δή σε 240.000 ενερ­γο­ποι­η­μέ­νους μετρη­τές το 2024, ένα­ντι 135.000 το 2019, με τους δια­νε­μό­με­νους όγκους να αγγί­ζουν τα 466 εκατ. κυβι­κά μέτρα, από 340 εκατ. κ.μ. στο τέλος του περα­σμέ­νου έτους. Η επέ­κτα­ση αυτή θα ανε­βά­σει στο 66% το ποσο­στό κάλυ­ψης της ΕΔΑ Αττι­κής στις περιο­χές ευθύ­νης της, από 55% σήμε­ρα και σε πάνω από 50%, το ποσο­στό διείσ­δυ­σης σε οικια­κά κτί­ρια από 39% το 2019.

Συνο­λι­κά, η εται­ρεία προ­γραμ­μα­τί­ζει να επεν­δύ­σει περισ­σό­τε­ρα από 150 εκατ. ευρώ την ερχό­με­νη πεντα­ε­τία, αξιο­ποιώ­ντας ίδια κεφά­λαια αλλά και δια­φο­ρε­τι­κές πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης, με σημα­ντι­κό­τε­ρη αυτή του ΕΣΠΑ. Η μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση που αντι­με­τω­πί­ζει σήμε­ρα η ΕΔΑ Αττι­κής, όπως επι­ση­μαί­νει ο πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας Πιέρ­ρος Χατζη­γιάν­νης, είναι η κάλυ­ψη της αυξη­μέ­νης ζήτη­σης, καθώς όλο και περισ­σό­τε­ροι κατα­να­λω­τές, τόσο νοι­κο­κυ­ριά, όσο και στη βιο­μη­χα­νία, στρέ­φο­νται στο φυσι­κό αέριο. Το 2019 προ­στέ­θη­καν στο πελα­το­λό­γιό της 20.000 νέοι κατα­να­λω­τές και αυξή­θη­καν οι δια­κι­νού­με­νοι όγκοι φυσι­κού αερί­ου κατά 40 περί­που, εκατ. κυβι­κά μέτρα.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων