- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα : Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή και ορισμένες ώρες την Καθαρά Δευτέρα σε Βαρβάκειο και Ρέντη για τις αγορές της τελευταίας στιγμής για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Τα τελευ­ταία ψώνια για το σαρα­κο­στια­νό τρα­πέ­ζι μπο­ρεί­τε να κάνε­τε σε ορι­σμέ­να κατα­στή­μα­τα, τα οποία θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά την Κυρια­κή 1η Μαρ­τί­ου και μερι­κές ώρες την Καθα­ρά Δευτέρα.

Ειδι­κό­τε­ρα, ανοι­κτές θα παρα­μεί­νουν η ψαρα­γο­ρά στη Βαρ­βά­κειο και η Αγο­ρά του Κατα­να­λω­τή στον Ρέντη.

Τα περισ­σό­τε­ρα κατα­στή­μα­τα στην Κεντρι­κή Αγο­ρά του Κατα­να­λω­τή στον Οργα­νι­σμό Κεντρι­κών Αγο­ρών και Αλιεί­ας στου Ρέντη (ΟΚΑΑ) θα μεί­νουν ανοι­κτά την Κυρια­κή 1–3‑2020 με ωρά­ριο έως τις 12 τη νύχτα, θα ξεκι­νή­σουν τη λει­τουρ­γία τους στις 6 το πρωί της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας 2–3‑2020 και θα παρα­μεί­νουν ανοι­κτά μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Ωστό­σο κάποιες επι­χει­ρή­σεις θα παρα­μεί­νουν συνέ­χεια ανοι­κτές μέχρι το μεση­μέ­ρι χωρίς να κλεί­σουν καθόλου.

Η κεντρι­κή ιχθυα­γο­ρά στην Βαρ­βά­κειο θα ανοί­ξει στις 9 το βρά­δυ της Κυρια­κής και τα μαγα­ζιά της θα μεί­νουν ανοι­κτά συνε­χώς μέχρι τις 2 το μεση­μέ­ρι της Καθα­ράς Δευτέρας.

Ανοι­χτά θα είναι, επί­σης, την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 2–3‑2020 και τα ιχθυο­πω­λεία, οι φούρ­νοι και τα μίνι μάρ­κετ, ενώ θα λει­τουρ­γή­σουν και οι λαϊ­κές αγο­ρές. Τα σού­περ μάρ­κετ θα παρα­μεί­νουν κλειστά.

Σημειώ­νε­ται, επί­σης, πως η Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα δεν θεω­ρεί­ται εξαι­ρέ­σι­μη αργία για τους μισθω­τούς του ιδιω­τι­κού τομέα. Συνε­πώς, επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και η απα­σχό­λη­ση των μισθω­τών είναι νόμι­μη, χωρίς να δημιουρ­γεί αξί­ω­ση για πρό­σθε­τη αμοιβή.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων