- Διαφήμιση -

Με 4 πλαστά πτυχία ο διοικητής του Κρατικού Νίκαιας!

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία....

Διαβάστε όλο το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τον «κολλητό» που διόρισαν σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής — Την ημέρα της γιορτής του, ο Δημήτρης Μπούτος έδινε ρεπό στο προσωπικό του νοσοκομείου!

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσ­σε­ρα συνο­λι­κά πλα­στά πτυ­χία απο­δεί­χτη­κε ότι είχε ο εκλε­κτός του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Υγεί­ας Παύ­λου Πολά­κη την ώρα που τον διό­ρι­ζε διοι­κη­τή σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα νοσο­κο­μεία της Αττικής!

Η πραγ­μα­τι­κά απί­στευ­τη ιστο­ρία του διοι­κη­τή του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νίκαιας Δημή­τρη Μπού­του, κου­ρε­λιά­ζει το πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο «ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα» της «Πρώ­της φοράς Αρι­στε­ράς» και στον χώρο της υγεί­ας. Αλλω­στε, το 29σέλιδο πόρι­σμα-κατα­πέλ­της του Σώμα­τος Επι­θε­ω­ρη­τών Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (ΣΕΕΔΔ) του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης που απο­κα­λύ­πτει σήμε­ρα το «ΘΕΜΑ» ανα­φο­ρι­κά με τα τυπι­κά προ­σό­ντα του κ. Μπού­του, με το οποίο ζητεί­ται η παρα­πο­μπή του για το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος και έχει δια­βι­βα­στεί στην Εισαγ­γε­λία Εφε­τών Αθη­νών, δεν αφή­νει περι­θώ­ρια παρερμηνειών.

Στις αρχές του 2016 ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας προσ­διό­ρι­ζε τα τρία κρι­τή­ρια για την επι­λο­γή των νέων διοι­κη­τών των νοσο­κο­μεί­ων της χώρας ως εξής: «α) Να είναι “καθα­ροί”, δηλα­δή τίμιοι και εκτός δια­πλο­κής, β) να “ξέρουν γράμ­μα­τα”, δηλα­δή να γνω­ρί­ζουν το αντι­κεί­με­νο της διοί­κη­σης δομών υγεί­ας και γ) να μπο­ρούν να συμ­μορ­φω­θούν με το πολι­τι­κό πλαί­σιο της νέας κυβέρ­νη­σης». Προ­φα­νώς τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις αυτές πλη­ρού­σε από­λυ­τα και ο κ. Μπού­τος, ο οποί­ος διο­ρί­στη­κε τον Αύγου­στο της χρο­νιάς εκεί­νης στη θέση του διοι­κη­τή του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας Πει­ραιά «Αγιος Παντελεήμων»-Γενικό Νοσο­κο­μείο Δυτι­κής Αττι­κής «Η Αγία Βαρ­βά­ρα» με τριε­τή θητεία. Στη σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση, που δημο­σιεύ­τη­κε στο ΦΕΚ της 5ης Αυγού­στου 2016 και υπο­γρά­φε­ται από τον υπουρ­γό Υγεί­ας Ανδρέα Ξαν­θό και τον ανα­πλη­ρω­τή του, ο κ. Μπού­τος ανα­φέ­ρε­ται ως πτυ­χιού­χος Οικο­νο­μι­κών του Εθνι­κού Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Τα τυπι­κά προ­σό­ντα του κ. Δημή­τρη Μπού­του (αρι­στε­ρά) έστω και πλα­σμα­τι­κά ήταν αρκε­τά για να του ανα­γνω­ρι­στεί η αρι­στεία της λογι­κής Πολά­κη (δεξιά), ο οποί­ος και τον τοπο­θέ­τη­σε στην ευαί­σθη­τη θέση του διοι­κη­τή στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο της Νίκαιας

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο όμως και ύστε­ρα από καταγ­γε­λί­ες οι τίτλοι σπου­δών του διοι­κη­τή του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νίκαιας μπή­καν στο μικρο­σκό­πιο του ΣΕΕΔΔ. Κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας αντλή­θη­καν στοι­χεία από το σύστη­μα Απο­γρα­φής, το Ηλε­κτρο­νι­κό Μητρώο Ανθρώ­πι­νου Δυνα­μι­κού Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου, αφού ο κ. Μπού­τος ήταν απο­σπα­σμέ­νος μόνι­μος υπάλ­λη­λος, με οργα­νι­κή θέση του κλά­δου ΠΕ1 Διοι­κη­τι­κού Οικο­νο­μι­κού στο «Θριά­σιο». Στο νοσο­κο­μείο αυτό κατεί­χε τη θέση του διευ­θυ­ντή της διοι­κη­τι­κής υπη­ρε­σί­ας, ενώ ήταν και πρό­ε­δρος του Υπη­ρε­σια­κού Συμ­βου­λί­ου της Μονάδας.

Οπως ανα­φέ­ρε­ται στο πόρι­σμα, ο κ. Μπού­τος κατα­γρα­φό­ταν στο σύστη­μα Απο­γρα­φής ως κάτο­χος υπη­ρε­σια­κώς επι­βε­βαιω­μέ­νου, ανα­γνω­ρι­σμέ­νου και συνα­φούς με το αντι­κεί­με­νο του κλά­δου του διδα­κτο­ρι­κού τίτλου στην Οργά­νω­ση και Διοί­κη­ση από το Πανε­πι­στή­μιο Λέστερ του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου. Βάσει έγγρα­φης απά­ντη­σης του υπουρ­γεί­ου Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, ο ίδιος «διε­νήρ­γη­σε την αρχι­κή εισα­γω­γή των στοι­χεί­ων του στην απο­γρα­φή, και εν συνε­χεία πραγ­μα­το­ποί­η­σε την υπα­γω­γή, επι­και­ρο­ποί­η­ση και επι­βε­βαί­ω­ση των στοι­χεί­ων του στο Μητρώο» μια που ήταν και πιστο­ποι­η­μέ­νος δια­χει­ρι­στής του συστή­μα­τος της απο­γρα­φής ως διοι­κη­τι­κός διευ­θυ­ντής. «Εντού­τοις διδα­κτο­ρι­κό δίπλω­μα δεν βρέ­θη­κε κατα­χω­ρη­μέ­νο στον τηρού­με­νο στον φορέα ατο­μι­κό υπη­ρε­σια­κό φάκε­λο του ανω­τέ­ρω υπαλ­λή­λου, ούτε και τα λοι­πά σχε­τι­κά με τον τίτλο στοι­χεία, όπως επί­ση­μη μετά­φρα­ση, πρά­ξη ισο­τι­μί­ας του ΔΟΑΤΑΠ κ.λπ.». Μάλι­στα, για το διδα­κτο­ρι­κό αυτό είχαν χορη­γη­θεί «μη συν­νό­μως» στον ελεγ­χό­με­νο, ύστε­ρα από αίτη­σή του από το οικείο Υπη­ρε­σια­κό Συμ­βού­λιο, του οποί­ου την περί­ο­δο εκεί­νη ήταν πρό­ε­δρος, βαθ­μο­λο­γι­κές και μισθο­λο­γι­κές προ­σαυ­ξή­σεις για 5 έτη! «Επι­με­λή­θη­κε ως πρό­ε­δρος της λήψης σχε­τι­κής από­φα­σης από το Υπη­ρε­σια­κό Συμ­βού­λιο (καθό­σον το αίτη­μα θα έπρε­πε να είχε επι­στρα­φεί στην υπη­ρε­σία ως μη παρα­δε­κτό λόγω έλλει­ψης των εκ της νομο­θε­σί­ας απαι­τού­με­νων δικαιολογητικών».

Οι πραγ­μα­τι­κές δια­στά­σεις της υπό­θε­σης απο­κα­λύ­φθη­καν όταν κατά τον επι­τό­πιο έλεγ­χο «δεν βρέ­θη­καν και λοι­ποί τίτλοι που εμφα­νί­ζο­νταν στο σύστη­μα της απο­γρα­φής, ομοί­ως ως υπη­ρε­σια­κώς επι­βε­βαιω­μέ­νοι, όπως: 1) Μετα­πτυ­χια­κό δίπλω­μα Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών από το Τμή­μα Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών της Σχο­λής Νομι­κών, Οικο­νο­μι­κών και Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΕΚΠΑ, 2) πτυ­χίο Μαθη­μα­τι­κών από το Τμή­μα Μαθη­μα­τι­κών της Σχο­λής Θετι­κών Επι­στη­μών του ΕΚΠΑ και 3) πτυ­χίο Φιλο­σο­φί­ας από το Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας, Παι­δα­γω­γι­κής και Ψυχο­λο­γί­ας της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ».

Ακο­λού­θη­σε αλλη­λο­γρα­φία του ΣΕΕΔΔ με τον ΔΟΑΤΑΠ, από την οποία μάλι­στα προ­έ­κυ­ψε ότι δεν υπήρ­χε ανα­γνώ­ρι­ση ισο­τι­μί­ας του διδα­κτο­ρι­κού: «Μετά από ενδε­λε­χή εξέ­τα­ση δεν βρέ­θη­κε στο αρχείο του οργα­νι­σμού σχε­τι­κή πρά­ξη ισο­τι­μί­ας του διδα­κτο­ρι­κού τίτλου αλλο­δα­πής, ούτε κατα­τε­θει­μέ­νη αίτη­ση με το όνο­μα Μπού­τος Δημή­τριος»! Αφα­ντοι όμως ήταν και οι τρεις τίτλοι από το ΕΚΠΑ. «Το ΕΚΠΑ, με έγγρα­φη απά­ντη­σή του γνω­στο­ποί­η­σε στο ΣΕΕΔΔ ότι δεν βρέ­θη­καν στο αρχείο των αντί­στοι­χων σχο­λών οι ως άνω τρεις επι­κα­λού­με­νοι τίτλοι που φέρε­ται να έχουν εκδο­θεί από το εν λόγω ΑΕΙ (Μετα­πτυ­χια­κό Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών, Πτυ­χίο Μαθη­μα­τι­κών και Πτυ­χίο Φιλο­σο­φί­ας)»! Δηλα­δή, τη στιγ­μή που ο κ. Πολά­κης διό­ρι­ζε τον συγκε­κρι­μέ­νο δημό­σιο υπάλ­λη­λο διοι­κη­τή νοσο­κο­μεί­ου, οι 4 πανε­πι­στη­μια­κοί τίτλοι του στο «βαρύ» υπη­ρε­σια­κό βιο­γρα­φι­κό του ήταν ανύπαρκτοι! 

Το πλέ­ον ενδια­φέ­ρον είναι πως, όπως κατέ­θε­σαν εμπλε­κό­με­νοι υπάλ­λη­λοι του «Θριά­σιου» και η κατά­θε­σή τους περι­λαμ­βά­νε­ται στην έκθε­ση εξέ­τα­σης προ­σώ­πων του πορί­σμα­τος, στις αρχές του 2016 όταν και άρχι­σε ο έλεγ­χος γνη­σιό­τη­τας των τίτλων σπου­δών στο νοσο­κο­μείο, ο προ­σω­πι­κός φάκε­λος του κ. Μπού­του εξα­φα­νί­στη­κε! Για την ακρί­βεια, από το τμή­μα προ­σω­πι­κού όπου και βρι­σκό­ταν εντο­πί­στη­κε όλως τυχαί­ως στο γρα­φείο του! Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η κατά­θε­ση αρμό­διου υπαλ­λή­λου κατά τη διάρ­κεια επι­τό­πιου ελέγ­χου: «Μπαί­νο­ντας ένα πρωί στο γρα­φείο του κ. Μπού­του, εκεί­νη την περί­ο­δο, είδα τον ατο­μι­κό υπη­ρε­σια­κό του φάκε­λο πάνω σε ένα ράφι (σε εμφα­νές σημείο). Δεν του ανέ­φε­ρα τίπο­τα, αλλά πήγα στην προϊ­στα­μέ­νη του τμή­μα­τος Προ­σω­πι­κού, την κυρία Κ., και της είπα: “Για­τί ο φάκε­λος του κ. Μπού­του είναι στο γρα­φείο του;”. Μου απά­ντη­σε ότι τον είχε πάρει για να ψάξει κάποια χαρ­τιά για τη σύντα­ξή του επει­δή ήθε­λε να πάει σε εργα­το­λό­γο. Της έκα­να προ­φο­ρι­κή παρα­τή­ρη­ση και ότι αυτό δεν επι­τρέ­πε­ται και μετά από λίγες ημέ­ρες τον επέστρεψε».

Η έκπλη­ξη των αρμό­διων υπαλ­λή­λων του «Θριά­σιου», που κατέ­θε­σαν στο πλαί­σιο του ελέγ­χου του ΣΕΕΔΔ, κορυ­φώ­θη­κε καθώς «όταν επε­στρά­φη ο ατο­μι­κός υπη­ρε­σια­κός φάκε­λος στο τμή­μα Προ­σω­πι­κού από τον κ. Μπού­το, ανοί­γο­ντάς τον η εντε­ταλ­μέ­νη υπάλ­λη­λος του τμή­μα­τος δια­πί­στω­σε ότι έλει­παν δύο βασι­κοί πτυ­χια­κοί τίτλοι (δηλα­δή: βασι­κός τίτλος σπου­δών στο Μαθη­μα­τι­κό του ΕΚΠΑ και στη Φιλο­σο­φι­κή του ΕΚΠΑ, όπως επί­σης και ο μετα­πτυ­χια­κός του τίτλος στην Εφαρ­μο­σμέ­νη Οικο­νο­μία από το ΕΚΠΑ). Επι­πλέ­ον, δεν βρέ­θη­κε ο διδα­κτο­ρι­κός τίτλος αλλο­δα­πής για τον οποίο του είχε ανα­γνω­ρι­στεί η συνά­φεια από το Υπη­ρε­σια­κό Συμ­βού­λιο κατό­πιν αιτή­σε­ώς του, η οποία από­φα­ση του Υπη­ρε­σια­κού ομοί­ως δεν ανα­βρέ­θη­κε στον φάκε­λό του και αντί αυτής βρέ­θη­κε άλλη από­φα­ση, άλλη εισή­γη­ση της υπη­ρε­σί­ας και άλλη αίτη­ση του κ. Μπούτου».

Με βάση όλα τα παρα­πά­νω σοβα­ρό­τα­τα ευρή­μα­τα του ελέγ­χου, το ΣΕΕΔΔ ζητά με ένα εξαι­ρε­τι­κά επεί­γον έγγρα­φό του στις 26 Νοεμ­βρί­ου 2018 από τον κ. Μπού­το να προ­σκο­μί­σει τους τίτλους σπου­δών του που δεν βρέ­θη­καν στον ατο­μι­κό του φάκε­λο, παρά το ότι περι­λαμ­βά­νο­νταν στο προ­σο­ντο­λό­γιό του στο Ηλε­κτρο­νι­κό Μητρώο. Κάτι τέτοιο δεν έγι­νε ποτέ, γεγο­νός που, κατά το πόρι­σμα, στοι­χειο­θε­τεί τη διά­πρα­ξη του αδι­κή­μα­τος «της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007», δηλα­δή της άρνη­σης σύμπρα­ξης, συνερ­γα­σί­ας, χορή­γη­σης στοι­χεί­ων ή εγγρά­φων κατά τη διε­ξα­γω­γή έρευ­νας, επι­θε­ώ­ρη­σης ή ελέγ­χου από Ανε­ξάρ­τη­τες Αρχές, τον Γενι­κό Επι­θε­ω­ρη­τή Δημό­σιας Διοί­κη­σης και ιδιαί­τε­ρα τα Σώμα­τα και τις Υπη­ρε­σί­ες Επι­θε­ώ­ρη­σης και Ελέγχου.

«Οταν ζητή­θη­κε εγγρά­φως από τον υπάλ­λη­λο, στο πλαί­σιο των δια­τά­ξε­ων του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002, να προ­σκο­μί­σει τους φερό­με­νους στο σύστη­μα απο­γρα­φής και στα έντυ­πα αξιο­λό­γη­σης τίτλους σπου­δών του (τον διδα­κτο­ρι­κό τίτλο και τα σχε­τι­κά με αυτόν δικαιο­λο­γη­τι­κά στο ΣΕΕΔΔ, μαζί με τους λοι­πούς τίτλους του ΕΚΠΑ), οι τίτλοι δεν προ­σκο­μί­στη­καν». Αντί αυτού ο διοι­κη­τής του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νίκαιας και παρά το γεγο­νός ότι η θητεία του στο νοσο­κο­μείο έλη­γε τον Αύγου­στο του 2019, σπεύ­δει να υπο­βά­λει την παραί­τη­σή του στον κ. Πολά­κη, η οποία γίνε­ται απο­δε­κτή την παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων με τη σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση, η οποία μάλι­στα φέρει την υπο­γρα­φή του κ. Πολά­κη, να δημο­σιεύ­ε­ται στις 31 Δεκεμ­βρί­ου του 2018!
Σε κάθε περί­πτω­ση, πάντως, η συγκε­κρι­μέ­νη έκθε­ση του ΣΕΕΔΔ έχει δια­βι­βα­στεί στον πρό­ε­δρο του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου, στο υπουρ­γείο Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης και στον διοι­κη­τή της 2ης ΔΥΠΕ Πει­ραιώς και Αιγαί­ου, ζητώ­ντας από τον υπουρ­γό Υγεί­ας «στο πλαί­σιο της προ­βλε­πό­με­νης εκ της νομο­θε­σί­ας επο­πτεί­ας επί των νοσο­κο­μεί­ων καθώς και ως αρμό­διο όργα­νο διο­ρι­σμού του διοι­κη­τή του ΓΝΝΠ-“Αγιος Παντελεήμων”-ΓΝΔΑ-“Η Αγία Βαρ­βά­ρα”, να προ­βεί σε δικές του σχε­τι­κές ενέργειες».

«Τι σπου­δά­ζεις τώρα;» τον ρωτού­σαν οι συνά­δελ­φοί του

Όταν τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο άρχι­σαν να ακού­γο­νται ψίθυ­ροι στο νοσο­κο­μείο Θριά­σιο για πλα­στούς τίτλους σπου­δών του πρώ­ην διοι­κη­τι­κού διευ­θυ­ντή, οι περισ­σό­τε­ροι συνά­δελ­φοί του σχε­δόν αρνού­νταν να το πιστέ­ψουν. Και αυτό όχι επει­δή, από το 2015 ο κ. Δημή­τρης Μπού­τος είχε μετοι­κή­σει στην αυλή του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Υγεί­ας, κ. Παύ­λου Πολά­κη, ο οποί­ος τον Ιού­λιο του 2016 τον τοπο­θέ­τη­σε διοι­κη­τή στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο Νίκαιας «Άγιος Πανε­λε­ή­μων», αλλά διό­τι επί του­λά­χι­στον δύο δεκα­ε­τί­ες έβλε­παν και συνα­να­στρέ­φο­νταν έναν «τυπι­κό δημό­σιο υπάλληλο».

Δήλω­νε από­φοι­τος του Οικο­νο­μι­κού Τμή­μα­τος της Νομι­κής Σχο­λής Αθη­νών και του Πολι­τι­κού του Παντεί­ου. Αυτό όμως που τον κρα­τού­σε στην αφρό­κρε­μα τόσο του Θριά­σιου όσο και του Αντι­καρ­κι­νι­κού νοσο­κο­μεί­ου Μετα­ξά όπου επί­σης είχε εργα­στεί, ήταν η συνε­χής ενα­σχό­λη­σή του με κάποιο γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο. Μονί­μως ανα­ζη­τού­σε κάποιο μετα­πτυ­χια­κό πρό­γραμ­μα σπου­δών, ενώ ήταν σύνη­θες να τον ρωτούν συνά­δελ­φοί του, αστειευό­με­νοι ή μη «τι σπου­δά­ζεις τώρα;». Στο βιο­γρα­φι­κό του με το οποίο τον «σύστη­σε» το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανα­φέ­ρο­νται δύο μετα­πτυ­χια­κοί τίτλοι σπου­δών από την ΕΣΔΥ και την Unesco καθώς και μία εξει­δί­κευ­ση από βρε­τα­νι­κό κολέγιο.

Ευπρο­σή­γο­ρος, καλο­συ­νά­τος, ήρε­μος, εξω­στρε­φής, είναι μερι­κοί από τους χαρα­κτη­ρι­σμούς που τον συνο­δεύ­ουν ακό­μη και τώρα – και που μεγα­λώ­νουν το χάσμα της εικό­νας που είχε ή φιλο­τε­χνού­σε ο διοι­κη­τής του Γενι­κού Κρα­τι­κού σε σύγκρι­ση με τον αψύ και πάντα έτοι­μο για αντι­πα­ρά­θε­ση πολι­τι­κό του προϊ­στά­με­νο κ. Πολά­κη. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η τελευ­ταία ανα­κοί­νω­ση που υπο­γρά­φει ως διοι­κη­τής, τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, με αφορ­μή τον σοβά που έπε­σε στο κρε­βά­τι ενός ασθε­νή. Παρό­τι το συμ­βάν δημο­σιο­ποί­η­σε η ΠΟΕΔΗΝ – κόκ­κι­νο πανί για τον κ.Πολάκη, ο κ. Μπού­τος απά­ντη­σε χωρίς να κάνει καμία απο­λύ­τως ανα­φο­ρά στην ΠΟΕΔΗΝ, παρα­δε­χό­με­νος ό,τι η Ομο­σπον­δία είχε καταγ­γεί­λει και παρα­θέ­το­ντας τις υπη­ρε­σια­κές κινή­σεις στις οποί­ες ως διοι­κη­τής προ­χώ­ρη­σε. Πιθα­νό­τα­τα πρό­κει­ται για μία από τις ελά­χι­στες ανα­κοι­νώ­σεις εκ του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας χωρίς υβρι­στι­κό ή απει­λη­τι­κό περιεχόμενο.

Έδι­νε ρεπό στο προ­σω­πι­κό την ημέ­ρα της γιορ­τής του

Λέγε­ται ότι την ημέ­ρα της γιορ­τής του την είχε καθιε­ρώ­σει άτυ­πα ημέ­ρα αργί­ας για το διοι­κη­τι­κό και οικο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό — «μάς έδι­νε ρεπό» λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά εργα­ζό­με­νος. Κι αν στην αρχή οι εργα­ζό­με­νοι λοι­δώ­ρη­σαν τον νέο… προ­στά­τη άγιο του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας, στη συνέ­χεια δεν δυσκο­λεύ­τη­καν να κάθο­νται αυτή την έξτρα ημέ­ρα που τους προσφερόταν.

Ωστό­σο, για την έφε­σή του στην πλα­στο­γρα­φία ο διοι­κη­τής είχε δώσει δείγ­μα­τα πριν μπουν στο μικρο­σκό­πιο των ελεγ­κτι­κών μηχα­νι­σμών του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας καθώς και του Εσω­τε­ρι­κών, οι τίτλοι σπου­δών του. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, φέρε­ται ότι έχει πλα­στο­γρα­φή­σει υπο­γρα­φή μιας υπαλ­λή­λου του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νίκαιας και παρου­σί­α­σε εισή­γη­σή της ώστε να δικαιο­λο­γή­σει την ανά­θε­ση προ­γράμ­μα­τος του ΟΑΕΔ για Υγιει­νή και Ασφά­λεια σε συγκε­κρι­μέ­νη εται­ρία. Για την ίδια πρά­ξη, της πλα­στο­γρα­φί­ας, φέρε­ται να ελέγ­χθη­κε και στην εκπνοή της θητεί­ας του – η οποία δια­κό­πη­κε στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 2018- με αφορ­μή την απευ­θεί­ας ανά­θε­ση του κυλι­κεί­ου, χωρίς δια­γω­νι­σμό, για 20ετή μίσθω­ση. Λέγε­ται ότι ο διοι­κη­τής παρου­σί­α­σε λογα­ρια­σμούς μη οφει­λής του κυλι­κεί­ου στη ΔΕΗ, γεγο­νός που δεν ισχύ­ει υπο­στη­ρί­ζουν όσοι είναι σε θέση να γνω­ρί­ζουν στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νίκαιας.

Πηγή http://protothema.gr

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων