- Διαφήμιση -

«Καμπανάκι» Καλλιάνου: Η Αττική θα υποστεί γερό χτύπημα από τις καταιγίδες από το βράδυ της Τρίτης έως και το ξημέρωμα της Τετάρτης

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, οι βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στη νότια Ελλάδα και γρήγορα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Με ανη­συ­χεί το χρο­νι­κό διά­στη­μα από το βρά­δυ της Τρί­της έως και το ξημέ­ρω­μα της Τετάρ­της για την Αττι­κή. Αν δια­τη­ρη­θούν τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία φαί­νε­ται ότι ο νομός Αττι­κής θα υπο­στεί γερό “χτύ­πη­μα” από σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες», προει­δο­ποιεί ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιάν­νης Καλλιάνος.

Ανα­λυ­τι­κά η πρόγνωση:

Έναρ­ξη της κακο­και­ρί­ας την Τρίτη

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, από το από­γευ­μα της Τρί­της θα ξεκι­νή­σει να βρέ­χει αρχι­κά στη νότια Ελλά­δα και γρή­γο­ρα (μέχρι το πρω­ι­νό της Τετάρ­της) τα φαι­νό­με­να να έχουν επη­ρε­ά­σει τις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας. Αυτό που φοβά­μαι είναι ότι στο νότιο Ιόνιο, στην Πελο­πόν­νη­σο, στην Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της Αττι­κής) και ενδε­χο­μέ­νως στην Εύβοια και σε τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας οι καται­γί­δες θα έχουν πολύ έντο­νο χαρακτήρα.

Οι καται­γί­δες θα έχουν σπά­νια δυναμική 

Από το από­γευ­μα της Τρί­της μέχρι και το πρωί της Τετάρ­της θα υπάρ­ξουν ορι­σμέ­να δια­με­ρί­σμα­τα της χώρας που θα χτυ­πη­θούν πολύ ισχυ­ρά από τις καται­γί­δες και ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θούν τερά­στιες ποσό­τη­τες νερού. Τα τμή­μα­τα αυτά είναι:

- Νότιο Ιόνιο

- Πελο­πόν­νη­σος

- Στε­ρεά Ελλάδα

- Αττι­κή και Εύβοια

- Θεσ­σα­λία

Στο έλε­ος των ισχυ­ρών καται­γί­δων και η Αττική 

Με ανη­συ­χεί το χρο­νι­κό διά­στη­μα από το βρά­δυ της Τρί­της έως και το ξημέ­ρω­μα της Τετάρ­της για την Αττι­κή. Αν δια­τη­ρη­θούν τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία φαί­νε­ται ότι ο νομός Αττι­κής θα υπο­στεί γερό “χτύ­πη­μα” από σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες που θα σαρώ­σουν το νομό. Χρειά­ζε­ται ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή για­τί θα δημιουρ­γη­θούν πιθα­νό­τα­τα και πλημ­μυ­ρι­κά φαινόμενα.

Η συνέ­χεια της κακο­και­ρί­ας θα είναι πολύ πιο ήπια 

Στη συνέ­χεια, μετά το πρω­ι­νό της Τετάρ­της, η κακο­και­ρία πλέ­ον θα έχει ήπια μορ­φή και έτσι οι βρο­χο­πτώ­σεις που θα επη­ρε­ά­ζουν κατά δια­στή­μα­τα τις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας έως και την Πέμ­πτη δεν φαί­νε­ται ότι θα προβληματίσουν.

Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορεινά 

Κατά τη διάρ­κεια της επερ­χό­με­νης μετα­βο­λής του και­ρού (από το από­γευ­μα της Τρί­της και έπει­τα), φαί­νε­ται ότι χιο­νο­πτώ­σεις θα απα­σχο­λή­σουν κυρί­ως τις ορει­νές περιο­χές της ηπει­ρω­τι­κής χώρας περί­που πάνω από τα 900‑1000 μέτρα. Πρό­σκαι­ρα στη Μακε­δο­νία ίσως τα υψό­με­τρα χιο­νό­πτω­σης κατέ­βουν και λίγο χαμηλότερα.

Ισχυ­ροί νοτιά­δες και σκόνη 

Από την Τρί­τη και έπει­τα θα υπάρ­ξουν και αρκε­τά αυξη­μέ­νες συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης από την Αφρι­κή λόγω των νοτιά­δων που θα πνέ­ουν με έντα­ση έως και 8 μπο­φόρ στα πελά­γη. Επο­μέ­νως οι περισ­σό­τε­ρες βρο­χές θα είναι και λασποβροχές.

Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα στο TheCaller.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων