- Διαφήμιση -

Αλευρομουτζουρώματα στο καρναβάλι του Ρέντη ‑Εθιμο με ρίζες στην αρχαιότητα και την commedia dell arte

Αλευρομουντζουρώματα και Καντάδες περιλαμβάνει για το Σαββατοκύριακο το 26ο Καρναβάλι Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη.

Με καντά­δες, αλευ­ρο­μου­τζου­ρώ­μα­τα, κυνή­γι χαμέ­νου θησαυ­ρού και δια­γω­νι­σμούς χορού και τρα­γου­διού πραγ­μα­το­ποιού­νται οι εκδη­λώ­σεις του 26ου Καρ­να­βα­λιού Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη.

Καρ­να­βά­λι το Σαββατοκύριακο

Εργα­στή­ρι κλό­ουν για πρω­τό­τυ­πες και γρή­γο­ρες κατα­σκευ­ές για αξε­σουάρ στο­λών θα περι­μέ­νει τα παι­διά το Σάβ­βα­το 15 Φεβρουα­ρί­ου στις 11 το πρωί στην πλα­τεία Χαλ­κη­δό­νας. Τον κόσμο της μαγεί­ας αλλά και πει­ρά­μα­τα από τον τρε­λο­ε­πι­στή­μο­να θα έχουν την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σουν τα παι­διά και να σπά­σουν τερά­στια μπα­λό­νια πινιά­τες με λιχου­διές. Άρα­γε θα κατα­φέ­ρουν να χωρέ­σουν μέσα σε φού­σκες και να απο­κτή­σουν πρό­σω­πα αγα­πη­μέ­νων ηρώ­ων; Παράλ­λη­λα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου θα βοη­θά τα παι­διά να φιλο­τε­χνή­σουν τις δικές τους μάσκες . Την ίδια μέρα στη Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη Αγ.Ι. Ρέντη (Μπι­χά­κη 15) παι­διά ηλι­κί­ας 8 έως 12 ετων στις 11 το πρωί θα γνω­ρί­σουν τη Μάσκα στην Αρχαία Ελλάδα.

Καρ­να­βά­λι και Αλευρομουντζουρώματα

Την Κυρια­κή 16 Φεβρουα­ρί­ου στις γει­το­νιές της πόλης μέχρι την πλα­τεία Παι­δι­κής Στέ­γης θα ανα­βιώ­σει το έθι­μο των Αλευ­ρο­μουν­τζου­ρω­μά­των, που είναι διά­ση­μο στο Γαλα­ξί­δι, με τη συμ­με­το­χή του τμή­μα­τος παρα­δο­σια­κών χορών της Διεύ­θυν­σης Αθλη­τι­σμού του Δήμου. Η προ­συ­γκέ­ντρω­ση θα γίνει στην αυλή του 27ου Δημο­τι­κού σχο­λεί­ου Νίκαιας στις 11 το πρωί. Εργα­στή­ρια απο­κριά­τι­κων κατα­σκευών μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου θα περι­μέ­νουν τα παι­διά στην πλα­τεία Παι­δι­κής Στέγης.
Στην πλα­τεία Κου­μπά­κη από τις 11 το πρωί, μέσα σε ένα φου­σκω­τό σπί­τι , τα παι­διά θα μετα­μορ­φώ­νο­νται μαγι­κά και στο τρα­μπο­λί­νο θα μπο­ρούν να παί­ξουν με ασφάλεια.

Παγα­νι­στι­κό έθι­μο στο καρ­να­βά­λι του Ρέντη

Αλευ­ρο­μουν­τζου­ρώ­μα­τα συνα­ντά­με στα τελε­τουρ­γι­κά της αρχαιό­τη­τας που σχε­τί­ζο­νταν µε τη γονι­µό­τη­τα της γης, καθώς το έθι­µο προ­βάλ­λει συγ­γε­νή παγα­νι­στι­κά στοι­χεία προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας τον ερχο­µό της Άνοιξης.
Το έθι­μο τοπο­θε­τεί­ται και στη βυζα­ντι­νή περί­ο­δο όταν οι δια­σκε­δα­στές µίµοι των ιππο­δρο­µιών συνή­θι­ζαν να βάφουν τα πρό­σω­πά τους λευ­κά. Θεω­ρεί­ται επί­σης πιθα­νό να προ­έρ­χε­ται από το µακι­γιάζ των ηθο­ποιών της commedia dell arte, το οποίο γινό­ταν µε αλεύ­ρι. Aκό­μη, τα Αλευ­ρο­μου­τζου­ρώ­μα­τα κάνουν την εμφά­νι­σή τους και στα παρά­λια της Σικε­λί­ας ως δρώ­µε­νο απο­χαι­ρε­τι­σµού σε ναυ­τι­κή γιορ­τή, καθώς η ακµή του συµπί­πτει χρο­νι­κά µε την ανά­πτυ­ξη της ναυ­τι­λί­ας γύρω στο 1840.

Αλευρομουντζουρώματα
Καρ­να­βά­λι και Αλευρομουντζουρώματα

 

Καρ­να­βά­λι με καντάδες

Την Τρί­τη 18 Φεβρουα­ρί­ου καντά­δες και απο­κριά­τι­κα τρα­γού­δια θα ερμη­νεύ­σει η Χορω­δία των ΚΑΠΗ του Δήμου .Οι τρο­βα­δού­ροι θα ξεκι­νή­σουν στις 5.30 το από­γευ­μα από την πλα­τεία Κου­μπά­κη και θα κατα­λή­ξουν στο Δημαρ­χείο Νίκαιας.
Ένας απο­κριά­τι­κος χορός απο­κλει­στι­κά για γυναί­κες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 21 Φεβρουα­ρί­ου στις 9 το βρά­δυ στον Πολυ­χώ­ρο «Μάνος Λοϊ­ζος». Με κρα­σί και μου­σι­κή κολο­μπί­νες και μαρ­κη­σί­ες θα ζήσουν μια βρα­διά ξεφα­ντώ­μα­τος. Είσο­δος με προ­σκλή­σεις που μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από τη Διεύ­θυν­ση Αθλη­τι­σμού και το Γρα­φείο Δημο­σί­ων Σχέ­σε­ων του Δήμου.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων