ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Μαθήματα πρώτων βοηθειών σε στελέχη της ΕΛΑΣ

Οι άμεσες πρώτες διασωστικές ενέργειες σε απώλειες υγείας στον τόπο του συμβάντος, έχει αποδειχθεί πως έχουν άμεση συσχέτιση με την τελική έκβαση του ασθενή-τραυματία.

Κάποιες φορές η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία φθά­νει πρώ­τη σε απώ­λεια υγεί­ας πολι­τών, πολύ πριν το ΕΚΑΒ.  Άλλες φορές το προ­σω­πι­κό της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας οφεί­λει να εκτι­μή­σει και να παρά­σχει πρώ­τες βοή­θειες σε συνα­δέλ­φους τους.

Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την ανά­γκη αυτή των πολι­τών και της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας,  ο ΙΣΠ σε συνερ­γα­σία με το ΤΕΠ του Γ.Ν Νίκαιας,  οργα­νώ­νει σεμι­νά­ρια ανα­γνώ­ρι­σης βαρύ­τη­τας της απώ­λειας υγεί­ας και άμε­σων δια­σω­στι­κών ενερ­γειών.  Τα θεω­ρη­τι­κά αυτά σεμι­νά­ρια συμπλη­ρώ­νουν την εκπαί­δευ­ση του προ­σω­πι­κού της ΕΛΑΣ,  στο­χεύ­ο­ντας σε κατα­στά­σεις που οι ίδιοι έχουν ανα­δεί­ξει ως σημα­ντι­κές.

Τα μαθή­μα­τα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Πέμ­πτη 20/2/2020,  στα γρα­φεία του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Πει­ραιά,   Αγ.  Κων­στα­ντί­νου 5 Πει­ραιάς,   7ος  όρο­φος και ώρα 11:00 – 14:00.

Θα δοθούν πιστο­ποι­η­τι­κά παρα­κο­λού­θη­σης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Πηγή piraeuspress.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων