Μενάνδρου: Βίντεο ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή -Μεταφέρουν το πτώμα με τα χέρια

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη φονική συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Από τη συμπλο­κή ένας Αφγα­νός έχα­σε τη ζωή του, ενώ ένας άλλος τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά. Μόλις οι ομο­ε­θνείς του είδαν τον άνθρω­πο που τελι­κά πέθα­νε, να κεί­τε­ται στην άσφαλ­το, τον σήκω­σαν και τον απο­μά­κρυ­ναν από το σημείο.

Στα νέα βίντεο, κατα­γρά­φε­ται ένας άνδρας να κρα­τά όπλο, ενώ φαί­νε­ται και ο πανι­κός που επι­κρά­τη­σε εκεί­νες τις στιγ­μές με τους εμπλε­κό­με­νους να τρέ­χουν κρα­τώ­ντας ξύλα και άλλα αντι­κεί­με­να.

Στο βίντεο, που εξε­τά­ζουν καρέ καρέ οι αστυ­νο­μι­κοί του τμή­μα­τος ανθρω­πο­κτο­νιών, έχουν κατα­γρα­φεί τα μέλη της συμ­μο­ρί­ας των Πακι­στα­νών δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν τη δολο­φο­νία του Αφγα­νού αλλά και κατά τη δια­φυ­γή τους από το σημείο. Ένα άτο­μο φαί­νε­ται να κρα­τά όπλο, ενώ από τις κινή­σεις του, οι Αρχές θεω­ρούν πως έβα­λε γεμι­στή­ρα και όπλι­σε ξανά το πιστό­λι. Πίσω του ακο­λου­θούν και άλλα άτο­μα που κρα­τούν επί­σης πιστό­λια. Αξί­ζει, να σημειω­θεί πως στο σημείο της δολο­φο­νί­ας οι Αρχές εντό­πι­σαν 13 κάλυ­κες.

Καρέ καρέ η φονι­κή συμπλο­κή μετα­ξύ αλλο­δα­πών στη Μενάν­δρου

Οπλι­σμέ­να με πιστό­λια, λοστά­ρια και μαχαί­ρια πήγαν στην άγρια συμπλο­κή και τα μέλη της συμ­μο­ρί­ας από το Αφγα­νι­στάν, όπως φαί­νε­ται και στο βίντεο από το κλει­στό κύκλω­μα παρα­κο­λού­θη­σης κατα­στή­μα­τος της περιο­χής. Ενας πυρο­βο­λεί στον αέρα καθώς τρέ­χει, αδια­φο­ρώ­ντας για τον κόσμο και τα αυτο­κί­νη­τα που περ­νούν σε ώρα αιχ­μής στο κέντρο της Αθή­νας.

Όπως εκτι­μούν οι Αρχές, όλα έγι­ναν για το ποιος θα πάρει τα σκή­πτρα του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος στην περιο­χή.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων