- Διαφήμιση -

Η ιστορία της κακόφημης συνοικίας του Πειραιά

Έκλεισε πριν από ακριβώς 53 χρόνια

Απο­τε­λεί από μόνη της κεφά­λαιο της ευρω­παϊ­κής κοι­νω­νι­κής ανθρωπολογίας.

Τα δικά της κόκ­κι­να φανά­ρια κρα­τή­θη­καν αναμ­μέ­να για τρεις «γεμά­τες» δεκα­ε­τί­ες και σ΄ αυτό το διά­στη­μα «άντρω­σαν» παλι­κα­ρά­κια, ροκά­νι­σαν χαρ­τζι­λί­κια, φού­ντω­σαν έρω­τες και αίμα­τα, αντή­χη­σαν τον ρεμπέ­τι­κο καημό…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Ο Πει­ραιάς σήμερα

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων