- Διαφήμιση -

Κύθηρα, το γοητευτικό νησί με τις έντονες αντιθέσεις

Αποτελεί μια ιδιαίτερη διοικητική, γεωγραφική και ιστορική ενότητα

Τα Κύθη­ρα είναι κατά τη Μυθο­λο­γία ο τόπος γέν­νη­σης της Αφρο­δί­της, όπου η θεά του έρω­τα λατρεύ­τη­κε ως «Αφρο­δί­τη Ουρανία».

Νησί με έντο­νες αντι­θέ­σεις, ακό­μα και στην αρχι­τε­κτο­νι­κή του, προ­κα­λεί τον επι­σκέ­πτη να το ανα­κα­λύ­ψει. Καστρο­πο­λι­τεί­ες, εξαί­ρε­της τέχνης βυζα­ντι­νοί και μετα­βυ­ζα­ντι­νοί ναοί, μεγά­λα πέτρι­να γεφύ­ρια, σχο­λεία της Αγγλο­κρα­τί­ας, παρα­δο­σια­κά πυρ­γό­σπι­τα με πωρό­λι­θους στις πόρ­τες και τα παρά­θυ­ρά τους, αρχο­ντι­κά με οικό­ση­μα παλαιών επι­φα­νών οικο­γε­νειών, είναι μερι­κά μόνο από τα ιδιαί­τε­ρα στοι­χεία του πολι­τι­σμού του νησιού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Κύθη­ρα — Αντι­κύ­θη­ρα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων