- Διαφήμιση -

Ολοκλήρωση μεγάλων έργων στην Αττική το επόμενο διάστημα

Ο Πύρ­γος του Πει­ραιά, το Σαρό­γλειο στην Ομό­νοια, το Kaizen Campus, η ανά­πλα­ση του Μικρο­λί­μα­νου, το  Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο του  Πει­ραά από την ΟΛΠ.Α.Ε / COSCO SHIPPING, το Hellinikon Sales Center στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Πόλο Ελλη­νι­κού — Αγί­ου Κοσμά, η Υπο­θα­λάσ­σια Ζεύ­ξη Σαλα­μί­νας, η Πολι­τεία Και­νο­το­μί­ας στη παλιά μονά­δα ΧΡΩΠΕΙ απο­τε­λούν ένα σύνο­λο οκτώ μεγά­λων έργων που ανα­μέ­νε­ται να δώσουν μια άλλη πνοή στην Αττι­κή το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Δημιουρ­γώ­ντας νέες θέσεις εργα­σί­ας, ανα­θερ­μαί­νο­ντας εν μέρει την  οικο­νο­μία, προ­σθέ­το­ντας αξία στην Αττι­κή ως του­ρι­στι­κό προορισμό.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων