- Διαφήμιση -

Vodafone στον Πειραιά: Το πρώτο της ιδιωτικό δίκτυο

Εμφα­νής είναι πλέ­ον η τάση τα δίκτυα κινη­τής τηλε­φω­νί­ας διε­θνώς να δημιουρ­γούν δικά τους δίκτυα και να ανα­πτύσ­σουν μέσα από αυτά νέες και­νο­τό­μες υπη­ρε­σί­ες και εφαρ­μο­γές. Στο Πει­ραιά η Vodafone υλο­ποί­η­σε μέσα σε 3 μήνες το δικό της δίκτυο. Μέσα σε 3 μήνες το έφε­ρε εις πέρας και χρη­σι­μο­ποί­η­σε εξο­πλι­σμό που περι­λαμ­βά­νει 11 ιδιω­τι­κούς σταθ­μούς κινη­τής τηλε­φω­νία, 2000 τερ­μα­τι­κά και αισθη­τή­ρες, 2 Data Centers και 80 δια­συν­δέ­εις οπτι­κών ινών
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Περαιάς σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων