- Διαφήμιση -

Οι τελευταίες κουβέντες της γυναίκας που πυροβολήθηκε στο Ελληνικό

«Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν, με σκοτώνουν»

Η οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία που εκτυ­λί­χθη­κε στην περιο­χή του Ελλη­νι­κού με έναν ηλι­κιω­μέ­νο άνδρα να πυρο­βο­λεί πρώ­τα τη σύζυ­γό του και στη συνέ­χεια να στρέ­φει το όπλο του στον ίδιο του τον εαυ­τό, με στό­χο να δώσει τέλος και στη δική του ζωή σόκαρε.

Νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας καθώς όπως μετέ­δω­σε ο ΑΝΤ1 στο δελ­τίο ειδή­σε­ων, το ζευ­γά­ρι δια­πλη­κτί­στη­κε για άγνω­στους ‑μέχρι στιγ­μής- λόγους μέσα στο σπί­τι του. Ο από­στρα­τος αξιω­μα­τι­κός πυρο­βό­λη­σε τη γυναί­κα, η οποία βγή­κε αιμό­φυρ­τη από την οικεία. «Δεν πρό­λα­βε να κάνει μια από­στα­ση 10–15 μέτρων, μπή­κε σε ένα ταξί που περί­με­νε πελά­τη και στη συνέ­χεια κατέρ­ρευ­σε», ανα­φέρ­θη­κε σχετικά.

Όπως δήλω­σε ο ιδιο­κτή­της του ταξί, είδε την αιμό­φυρ­τη γυναί­κα να του φωνά­ζει «με πυρο­βό­λη­σαν, με πυρο­βό­λη­σαν, με σκο­τώ­νουν» και επει­δή σοκα­ρί­στη­κε και δεν μπο­ρού­σε να την βοη­θή­σει, της είπε να φύγει από το όχη­μα. Η άτυ­χη γυναί­κα βγή­κε από το αυτο­κί­νη­το και λίγα μέτρα πιο πέρα κατέρ­ρευ­σε επί της λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης.

Βλέ­πο­ντας όλο αυτό το σκη­νι­κό ο ηλι­κιω­μέ­νος άνδρας, αυτο­πυ­ρο­βο­λή­θη­κε με το όπλο που είχε στην κατο­χή του.

Όσον αφο­ρά το υπό­βα­θρο της σχέ­σης των δύο ατό­μων, στο ρεπορ­τάζ ανα­φέρ­θη­κε ότι η γυναί­κα ήταν χρό­νια στο σπί­τι, καθώς φρό­ντι­ζε οικεία πρό­σω­πα του από­στρα­του αξιω­μα­τι­κού. Μάλι­στα, οι δύο τους είχαν παντρευ­τεί πρόσφατα.

Και οι δύο άφη­σαν την τελευ­ταία τους πνοή στο Ασκλη­πιείο Βού­λας, όπου μεταφέρθηκαν.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων