- Διαφήμιση -

Αστυνομία: Έπιασε δύο επικίνδυνους κακοποιούς – “Χτυπούσαν” μαγαζιά και τράπεζες στην Αττική.

Ένας δραπέτης και ένας φυγόποινος συνελήφθησαν στη Δραπετσώνα ως μέλη σπείρας που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες και καταστήματα.

Πρό­κει­ται για έναν 52χρονο δρα­πέ­της φυλα­κών που εξέ­τιε πολυ­ε­τή ποι­νή κάθειρ­ξης, για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και έναν 41χρονο σε βάρος του οποί­ου εκκρε­μού­σε κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση πολυ­ε­τούς κάθειρ­ξης για ληστεί­ες τραπεζών.

Συνε­λή­φθη­σαν, κατά τη διάρ­κεια επι­χεί­ρη­σης του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.

Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί 5 περι­πτώ­σεις ληστειών σε κατα­στή­μα­τα στις περιο­χές της Ηλιού­πο­λης, Αργυ­ρού­πο­λης, Παλαιού Φαλή­ρου και Βύρωνα.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες, μαζί με δύο επι­πλέ­ον συνερ­γούς τους που ανα­ζη­τού­νται, είχαν συστή­σει, από τις αρχές του Φεβρουα­ρί­ου, εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες σε κατα­στή­μα­τα, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής. Οι κακο­ποιοί εισέ­βα­λαν σε κατα­στή­μα­τα και με την απει­λή όπλου, ακι­νη­το­ποιού­σαν πελά­τες και υπαλ­λή­λους και στη συνέ­χεια αφαι­ρού­σαν χρή­μα­τα από τα ταμεία.

Στην κατο­χή των δύο δρα­στών, αλλά και στο εσω­τε­ρι­κό κλεμ­μέ­νου αυτο­κι­νή­του που χρη­σι­μο­ποιού­σαν, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, πιστό­λι με 12 φυσίγ­για, συσκευα­σία με 21 φυσίγ­για και 2 γεμιστήρες.

Οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε για κύρια ανάκριση.

Συνε­λή­φθη­σαν δρα­πέ­της φυλα­κών και φυγό­ποι­νος για ένο­πλες ληστεί­ες σε κατα­στή­μα­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής

Εξι­χνιά­σθη­καν πέντε (5) περι­πτώ­σεις ληστειών και μια (1) κλο­πή οχή­μα­τος και πλα­στο­γρα­φί­ας του αριθ­μού πλαι­σί­ου του

Βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πιστό­λι, γεμι­στή­ρες πιστο­λιού, φυσίγ­για καθώς και πλή­θος συσκευών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας και τηλε­φω­νι­κών συνδέσεων

Συνε­λή­φθη­σαν απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 18–3‑2019, στη Δρα­πε­τσώ­να, στο πλαί­σιο αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, δύο ημε­δα­ποί ηλι­κί­ας 52 και 41 ετών, μέλη σπεί­ρας που διέ­πρατ­τε ληστείες.

Όπως εξα­κρι­βώ­θη­κε από την έρευ­να, οι ανω­τέ­ρω συλ­λη­φθέ­ντες, μαζί με δύο επι­πλέ­ον συνερ­γούς τους που ανα­ζη­τού­νται, είχαν συστή­σει, από τις αρχές του μηνός Φεβρουα­ρί­ου, εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες σε κατα­στή­μα­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής.

Η δρά­ση της σπεί­ρας ήταν διαρ­κής, προ­βαί­νο­ντας καθη­με­ρι­νά σε ανα­ζή­τη­ση στό­χων, για διά­πρα­ξη ληστείας.

Ως προς τον τρό­πο δρά­σης, εισέρ­χο­νταν σε κατα­στή­μα­τα, είτε ένας είτε δύο είτε τρείς, ανά­λο­γα με το στό­χο που επέ­λε­γαν και με την απει­λή όπλου, ακι­νη­το­ποιού­σαν πελά­τες και υπαλ­λή­λους και αφαι­ρού­σαν χρή­μα­τα από τα ταμεία.

Για την προ­σέγ­γι­ση του στό­χου αλλά και για τη δια­φυ­γή τους χρη­σι­μο­ποιού­σαν είτε κλεμ­μέ­να οχή­μα­τα είτε αφαι­ρού­σαν τα οχή­μα­τα των παθό­ντων, τα οποία στη συνέ­χεια εγκα­τέ­λει­παν σε κοντι­νή περιοχή.

Στην κατο­χή των συλ­λη­φθέ­ντων, αλλά και στο εσω­τε­ρι­κό κλεμ­μέ­νου αυτο­κι­νή­του που χρη­σι­μο­ποιού­σαν, βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν :

πιστό­λι με (12) φυσίγγια,

συσκευα­σία με είκο­σι ένα (21) φυσίγγια,

δύο (2) γεμιστήρες,

πέντε (5) κινη­τά τηλέ­φω­να, και

πλή­θος καρ­τών SIM

Από την μέχρι στιγ­μής έρευ­να, εξι­χνιά­σθη­καν πέντε (5) περι­πτώ­σεις ληστειών σε κατα­στή­μα­τα στις περιο­χές της Ηλιού­πο­λης, Αργυ­ρού­πο­λης, Παλαιού Φαλή­ρου και Βύρωνα

Ο 52χρονος συλ­λη­φθείς ανα­ζη­τεί­το από 3–2‑2019, ως δρα­πέ­της Κατα­στή­μα­τος Κρά­τη­σης, όπου εξέ­τιε πολυ­ε­τή ποι­νή κάθειρ­ξης, για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ληστεί­ες, δια­κε­κρι­μέ­νες περι­πτώ­σεις κλο­πών και παρά­βα­ση του Νόμου περί όπλων, ενώ σε βάρος του 41χρονου εκκρε­μού­σε κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση πολυ­ε­τούς κάθειρ­ξης για ληστεί­ες τραπεζών.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε για κυρία ανάκριση.

Πηγή piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων