- Διαφήμιση -

Σε 10 λεπτά θα πεθάνεις!

Κάθειρξη 25 ετών στους ληστές που βασάνισαν με σίδερο ηλικιωμένη στην Κυψέλη

Ένο­χοι, χωρίς κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό, κρί­θη­καν πέντε κατη­γο­ρού­με­νοι για σει­ρά κλο­πών και ληστειών μετα­ξύ των οποί­ων και σε βάρος της 86χρονης που την βασά­νι­ζαν για περισ­σό­τε­ρες από τρεις ώρες, μέσα στο σπί­τι της στην Κυψέ­λη, καί­γο­ντας την με σίδε­ρο για να απο­κα­λύ­ψει που κρύ­βει τις οικο­νο­μί­ες της.

Το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των επέ­βα­λε στους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους ποι­νή κάθειρ­ξης 25 ετών ενώ δυο συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­στη­καν σε φυλά­κι­ση τριών ετών καθώς κρί­θη­καν ένο­χοι μόνο για το αδί­κη­μα της συμμορίας.

Οι δικα­στές υιο­θέ­τη­σαν την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση για ενο­χή των κατη­γο­ρου­μέ­νων που φέρο­νται να συμ­με­τεί­χαν στην επί­θε­ση σε βάρος της ηλι­κιω­μέ­νης γυναί­κας για σκο­πού­με­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, ληστεί­ες, συμ­μο­ρία αλλά και ναρκωτικά.

«Δεν ενδια­φέ­ρει ποιος σήκω­σε το σίδε­ρο και χτύ­πη­σε την ηλι­κιω­μέ­νη, όλοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι έχουν ευθύ­νη, για­τί έβλε­παν τα βασα­νι­στή­ρια και δεν έκα­ναν τίπο­τα» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας για τους κατη­γο­ρού­με­νους που οδη­γού­νται στη φυλα­κή καθώς το αίτη­μα τους για ανα­στο­λή απορρίφθηκε.

Τον Οκτώ­βριο του 2017, η 86χρονη γυναί­κα είχε ζήσει τη φρί­κη στα χέρια των κου­κου­λο­φό­ρων που εισέ­βα­λαν στο σπί­τι της. Όπως περιέ­γρα­ψε η ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα, κατα­θέ­το­ντας στο δικα­στή­ριο, τους παρα­κα­λού­σε να στα­μα­τή­σουν αλλά εκεί­νοι την απει­λού­σαν, την χτυ­πού­σαν και την έκαι­γαν με το σίδε­ρο ζητώ­ντας της να τους δώσει τα χρή­μα­τα της.

«Του λέω, δεν έχεις μάνα; Φώνα­ζα και όσο φώνα­ζα, εκεί­νος έμπη­γε πιο πολύ στο σίδε­ρο στο χέρι μου» περιέ­γρα­ψε η 86χρονη. Την έκα­ψαν στο χέρι, στο πόδι και στο στή­θος. Μάλι­στα, της έδω­σαν και μία μπου­νιά και για να μην λιπο­θυ­μή­σει της έρι­ξαν ένα ποτή­ρι νερό στο πρό­σω­πο και έφυ­γαν παίρ­νο­ντας μαζί τους 50 ευρώ. «Την ώρα που φεύ­γα­νε, μου λέγα­νε: «Σε 10 λεπτά θα πεθά­νεις»» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά συμπλη­ρώ­νο­ντας πως από τότε φοβά­ται να κοι­μη­θεί στο σπί­τι της.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων