- Διαφήμιση -

14 Νέες Ξενοδοχειακές Μονάδες Κάνουν Την Εμφάνιση Τους Στην Αθήνα Μέσα Στo 2019

Πλήθος επενδύσεων σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακολουθώντας την τάση που θέλει την ελληνική πρωτεύουσα να κυριαρχεί στις επιλογές των τουριστών για διακοπές αλλά και για city break προορισμό.

Το δρό­μο για τη λει­τουρ­γία ενός ακό­μη ξενο­δο­χεί­ου στο κέντρο της Αθή­νας ανοί­γει με από­φα­ση του υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γου Στα­θά­κη, που επι­τρέ­πει τη χρή­ση ξενο­δο­χεί­ου στο κτί­ριο που βρί­σκε­ται επί των οδών Μητρο­πό­λε­ως 23 και Πατρώ­ου 8 το οποίο έχει νοι­κια­σθεί από την εται­ρεία Εrgon.

Το νέο ξενο­δο­χείο θα έχει την ονο­μα­σία Ergon House και η εται­ρεία το πλα­σά­ρει επι­κοι­νω­νια­κά ως το πρώ­το foodie hotel στον κόσμο. Το ξενο­δο­χείο δυνα­μι­κό­τη­τας 38 δωμα­τί­ων θα ανα­πτύσ­σε­ται στους 4 ορό­φους του κτι­ρί­ου ενώ οι χώροι εστί­α­σης και το παντο­πω­λείο στο υπό­γειο, το ισό­γειο και τον ημιώ­ρο­φο. Σημειώ­νε­ται ότι το κτί­ριο ιδιο­κτη­σί­ας από το 2014 της Εθνι­κής Παν­γαία ΑΕΕΑΠ απο­τε­λεί ένα από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά έργα του αρχι­τέ­κτο­να Ηλία Μπαρ­μπα­λιά στο κέντρο της Αθή­νας ενώ παλαιό­τε­ρα είχε στε­γά­σει το Ινστι­τού­το Θερβάντες.

Στην ίδια περιο­χή πριν τα Χρι­στού­γεν­να λει­τούρ­γη­σε άλλο ένα πολυ­τε­λές ξενο­δο­χείο, το Εlia ErmouAthens Hotel με δυνα­μι­κό­τη­τα 123 δωμα­τί­ων. Το επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα για την μετα­τρο­πή του κτι­ρί­ου σε ξενο­δο­χείο έφθα­σε στα 10 εκατ. ευρώ.

Επί­σης, επί της Μητρο­πό­λε­ως ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει μέσα στο έτος το δεύ­τε­ρο ξενο­δο­χείο του στο κέντρο της Αθή­νας o ξενο­δο­χεια­κός όμι­λος N. Δασκα­λα­ντω­νά­κη-Grecotel σε κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα ιδιο­κτη­σί­ας του ομί­λου Χυτήρογλου.

Από την πλευ­ρά της, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ του ομί­λου Κόκ­κα­λη ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρώ­σει τις εργα­σί­ες την Άνοι­ξη για τη λει­τουρ­γία ξενο­δο­χεί­ου 5 αστέ­ρων δυνα­μι­κό­τη­τας 45 δωμα­τί­ων στο δια­τη­ρη­τέο κτί­ριο επί της οδού Κολο­κο­τρώ­νη 5 το οποίο έχει νοι­κιά­σει από το Μετο­χι­κό Ταμείο Στρατού.

Επί­σης, του 2019 προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει άλλο ένα πολυ­τε­λές 4 αστέ­ρων ξενο­δο­χείο, το Urban HotelAthens, στο κτί­ριο που στέ­γα­ζε επί χρό­νια την εφη­με­ρί­δα Απο­γευ­μα­τι­νή επί της οδού Φει­δί­ου. Το ξενο­δο­χείο θα έχει 35 δωμά­τια και σουίτες.

Μετά από 9 χρό­νια λου­κέ­του ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει υπό την διεύ­θυν­ση του ισραη­λι­νού ομί­λου Fattal Hotel Chain με το brand, Leonardo, το πρώ­ην ξενο­δο­χείο Esperia, ιδιο­κτη­σί­ας του ΕΦΚΑ, επί της οδού Σταδίου.

Προ­τι­μη­τέ­ος μισθω­τής του πρώ­ην ξενο­δο­χεί­ου Κάνιγ­γος 21, ιδιο­κτη­σί­ας του Ταμεί­ου Επαγ­γελ­μα­τι­κής Ασφά­λι­σης – Επι­κού­ρη­σης Ασφα­λι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων επί των οδών Κάνιγ­γος 21 και Χαλ­κο­κον­δύ­λη 12 είναι ο ξενο­δο­χεια­κός όμι­λος ΖeusInternational.

Μέσα στο έτος θα λει­τουρ­γή­σει από τον όμι­λο Yazbeck και το ξενο­δο­χείο Academia of Athensστην οδό Ακα­δη­μί­ας 38 και Ομή­ρου. Το κτί­ριο έχει νοι­κιά­σει ο λιβα­νέ­ζι­κων συμ­φε­ρό­ντων όμι­λος από τον ΕΦΚΑ.

Στην Ομό­νοια το πρώ­ην ξενο­δο­χείο La Mirage του Μετο­χι­κού Ταμεί­ου Αερο­πο­ρί­ας ανα­μέ­νε­ται να επα­να­λει­τουρ­γή­σει ως 4 αστέ­ρων ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα από τη νέα εκμι­σθώ­τρια εται­ρεία Σ.Σ. Ιωαν­νί­δης σε συνερ­γα­σία με ομο­γε­νή επι­χει­ρη­μα­τία από τον Καναδά.

Επι­πλέ­ον, σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες από την Λάμ­ψα για τη λει­τουρ­γία το έτος 2020 του ξενο­δο­χεί­ου King’sPalace δυνα­μι­κό­τη­τας 383 κλι­νών στη συμ­βο­λή των οδών Πανε­πι­στη­μί­ου και Κριε­ζώ­του στο Σύνταγ­μα. Τη δια­χεί­ρι­ση της μονά­δας θα ανα­λά­βει η MGallery του γαλ­λι­κού ομίλουAccorHotels.

Από την πλευ­ρά της, η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ σχε­διά­ζει να δημιουρ­γή­σει και δεύ­τε­ρο ξενο­δο­χείο στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ακρό­πο­λης ενώ ο όμι­λος Δου­ζό­γλου σχε­διά­ζει την έναρ­ξη των εργα­σιών για τη μετα­τρο­πή σε ξενο­δο­χείο δια­τη­ρη­τέ­ου κτι­ρί­ου στο κέντρο της Αθή­νας που εξα­γό­ρα­σε από τον ΟΤΕ και περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Στα­δί­ου, Χρή­στου Λαδά, Ανθί­μου Γαζή και οδό Κολοκοτρώνη.

Στις νέες ξενο­δο­χεια­κές επεν­δύ­σεις θα πρέ­πει να προ­στε­θούν στο ξενο­δο­χείο που ετοι­μά­ζει η PYGMA HELLASTOYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με τη μετα­τρο­πή κτι­ρί­ου που βρί­σκε­ται επί των οδών Καραϊ­σκά­κη 7 και Χρι­στο­κο­πί­δου στην περιο­χή του Ψυρ­ρή και το πρώ­το ξενο­δο­χείοIbisstyles του ομί­λου Accor Hotels το οποίο θα λει­τουρ­γή­σει σε κτί­ριο της εται­ρεί­ας G. LYMPERAKISINVEST O.E., το οποίο βρί­σκε­ται επί της Λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης 109–111 και Φιλο­ξέ­νου 10.

Τέλος, εκτός του κέντρου της Αθή­νας τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας θα πέσουν στα τέλη Μαρ­τί­ου στον Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης με την επα­να­λει­τουρ­γία του από την Four Seasons, το οποίο φιγου­ρά­ρει ήδη στη λίστα του Forbes ως ένα από τα 17 και­νούρ­για ξενο­δο­χεία παγκο­σμί­ως που θα κάνουν αίσθη­ση το 2019.

 

Πηγή athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων