- Διαφήμιση -

Έφυγε” ο Κώστας Γαλάνης. Βαριά η απώλεια για την Αίγινα.

Έφυγε από την ζωή χθες το βράδυ.

Ένας άνθρω­πος που βοή­θη­σε πολύ­πλευ­ρα τον πολι­τι­σμό και την λαο­γρα­φία της Αίγι­νας έφυ­γε από την ζωή χθες το βρά­δυ. Ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Φίλων του Λαο­γρα­φι­κού Μου­σεί­ου με την ακά­μα­τη και ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά στην Αίγι­να που τόσο αγα­πού­σε, έφυ­γε από τη ζωή χθες, κατά τη διάρ­κεια του βρα­δι­νού του ύπνου, ίσως μέσα στις γλυ­κιές ανα­μνή­σεις ενός ονεί­ρου, της ζωής από εκεί­νη την παλιά Αίγι­να, που επί­σης έφυ­γε ανεπιστρεπτί.

Ο Κώστας Γαλά­νης είχε στα­θεί όρθιος στα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, που τον ταλαι­πω­ρού­σαν και μέχρι τέλους έδι­νε με αξιο­πρέ­πεια έναν δύσκο­λο αγώ­να, για να παρα­μεί­νει κοντά σε αυτούς που αγα­πού­σε. Χθες, μετά από μία περί­ο­δο νοση­λεί­ας και αφού είχε επι­στρέ­ψει στην αγα­πη­μέ­νη του Αίγι­να και την οικο­γέ­νειά του, έκα­νε την πρώ­τη του βόλ­τα στην αγο­ρά και στην παρα­λία, πήγε στο “Αιά­κειο” και επι­σκέ­φθη­κε τον γιο του στο νοσο­κο­μείο του νησιού. Στιγ­μές που γέμι­σαν με αισιο­δο­ξία τους αγα­πη­μέ­νους του για την πορεία της υγεί­ας του. Το βρά­δυ στο ύπνο του έκλει­σε τα μάτια του για πάντα και “τυλιγ­μέ­νος” στο πέπλο ενός ονεί­ρου από όσα αγά­πη­σε έφυ­γε από τη ζωή.

Ο Κώστας Γαλά­νης έφυ­γε σε ηλι­κία 76 ετών. Η εξό­διος ακο­λου­θία θα γίνει την Τετάρ­τη 6 Φεβρουα­ρί­ου στις 2 το μεση­μέ­ρι στον Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό της Αίγι­νας. Η οικο­γέ­νεια επι­θυ­μεί αντί στε­φά­νων και ανθέ­ων και συγκε­ντρω­θεί ένα χρη­μα­τι­κό ποσό υπέρ του νοσο­κο­μεί­ου “Ο Άγιος Διο­νύ­σιος”. Για αυτό το σκο­πό θα υπάρ­χει ειδι­κό κου­τί στην είσο­δο του ναού.

Ο Κώστας Γαλά­νης είναι μια μεγά­λη απώ­λεια και για εμάς στο Aegina Portal. Με την καλή του την κου­βέ­ντα, με τον καλό του τον λόγο, στή­ρι­ξε από τις πρώ­τες στιγ­μές το όνει­ρο δύο νέων ανθρώ­πων, σε μία επο­χή που η έννοια της ηλε­κτρο­νι­κής ενη­μέ­ρω­σης και δημο­σιο­γρα­φί­ας ήταν ακό­μη στα σπάρ­γα­να και στο νησί έκα­νε την εμφά­νι­σή της για πρώ­τη φορά.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων