- Διαφήμιση -

Γιατί η πλατεία Αμερικής λεγόταν πλατεία Αγάμων;

Το 1887 τότε που η περιοχή των Πατησίων ακόμα ήταν εξοχική...

Το 1887 τότε που η περιο­χή των Πατη­σί­ων ακό­μα ήταν εξο­χι­κή, στο σημείο στο οποίο έκα­νε τέρ­μα ο ιππο­τρο­χιό­δρο­μος, υπήρ­χε ένα μικρό καφε­νείο, στο οποίο σύχνα­ζε μια παρέα ώρι­μων Αθη­ναί­ων, που όλοι τους, χωρίς εξαί­ρε­ση, ήταν άγαμοι.

Μόνον ένας άπ’ αυτούς, κάποιος Γεώρ­γιος Περ­πι­νιάς, γύρω στις αρχές της Άνοι­ξης του 1887 απο­σκίρ­τη­σε και παντρεύ­τη­κε, αλλά την επό­με­νη στιγ­μή κατά­λα­βε πως η γυναί­κα του ήταν φοβε­ρά δύστρο­πη. Έτσι το επό­με­νο πρωί τη φόρ­τω­σε σε ένα κάρο μαζί με όλα τα πράγ­μα­τά της και την έστει­λε πίσω στους γονείς της για να επα­νέλ­θει δρι­μύ­τε­ρος στη συντρο­φιά των αγάμων.

Αυτό έγι­νε αμέ­σως πρώ­το θέμα στην Εφη­με­ρί­δα των Κυριών την οποία έβγα­ζε η Καλ­λιρ­ρόη Παρ­ρέν και η οποία είχε ήδη προ­τεί­νει, να ψηφι­σθεί ένας νόμος που να φορο­λο­γεί όλους του άγα­μους άνδρες από τριά­ντα χρο­νών και πάνω, επει­δή υπήρ­χαν πολ­λές ανύ­πα­ντρες γυναί­κες που ήθε­λαν να κάνουν οικο­γέ­νεια και δεν έβρι­σκαν γαμπρούς.

Η πλα­τεία μέχρι τότε δεν είχε κανέ­να επί­ση­μο όνο­μα. Ονο­μά­στη­κε Πλα­τεία Αγά­μων στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1890, οπό­τε και έγι­νε ο τόπος δια­μαρ­τυ­ρί­ας των αγά­μων λίγο πριν την πτώ­χευ­ση του 1893, όταν το κρά­τος επι­χεί­ρη­σε για πρώ­τη φορά να φορο­λο­γή­σει τους άγα­μους, και επί­σης όσους σύχνα­ζαν σε οίκους ανο­χής ή παρό­μοια στέ­κια, με την δικαιο­λο­γία ότι οι παντρε­μέ­νοι πλη­ρώ­νουν περισ­σό­τε­ρους φόρους επει­δή έχουν οικο­γέ­νειες, υπο­λο­γί­ζο­ντας πως με την φορο­λο­γία αυτή θα αύξα­νε κατά πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές τις εισπρά­ξεις του και θα κατα­πο­λε­μού­σε το δημο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα. Το 1927 έλα­βε το σημε­ρι­νό της όνο­μα προς τιμήν των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής για το φιλελ­λη­νι­σμό τον οποίο είχαν επι­δεί­ξει οι κάτοι­κοί τους.

 

Πηγή http://www.pronews.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων