- Διαφήμιση -

«Τα Αθηναϊκά του Παπαδιαμάντη» στο Θέατρο Τέσσερις Εποχές — Γιάννης Μόρτζος

Τα… ευτράπελα διηγήματα του μεγάλου Σκιαθίτη συγγραφέα

Ο Άρης Ρέτσος είναι ο μονα­δι­κός ηθο­ποιός της γενιάς του που δεν εξαρ­γύ­ρω­σε το όρα­μά του με επι­τα­γές. Ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της στα «Αθη­ναϊ­κά του Παπα­δια­μά­ντη» παρου­σιά­ζει τα… ευτρά­πε­λα διη­γή­μα­τα του μεγά­λου Σκια­θί­τη συγ­γρα­φέα: «Ο χορός του κυρί­ου Περί­αν­δρου», «Ποία εκ των δύο», «Το τυφλό σοκά­κι», «Το νάμι της» και «Το ιδιόκτητο».

Υπέ­ρο­χο «Παπα­δια­μα­ντι­κό» χιού­μορ, γρή­γο­ροι ρυθ­μοί και αιφ­νι­δια­στι­κά σύγ­χρο­νη γρα­φή χαρα­κτη­ρί­ζουν τα Αθη­ναϊ­κά διη­γή­μα­τα του συγ­γρα­φέα. Το ανθρώ­πι­νο, το προ­σω­πι­κό, ο ρεα­λι­σμός, η ιδιό­τυ­πη θεμα­το­λο­γία, ο περί­τε­χνος τρό­πος επε­ξερ­γα­σί­ας του κωμι­κού στοι­χεί­ου, συνυ­πάρ­χουν στο συναρ­πα­στι­κό έργο του Παπα­δια­μά­ντη, ίσως περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλο συγ­γρα­φέα. Σε σκλη­ρούς και­ρούς, ο διά­χυ­τος ανε­πι­τή­δευ­τος ανθρω­πι­σμός του και το κέφι του, προ­σφέ­ρουν ψυχι­κή «δρο­σιά» και απελευθέρωση.

Αφη­γη­μα­τι­κό ταξί­δι Λόγου και Ποί­η­σης και μου­σι­κή Σκαλκώτα.

Από την Τετάρ­τη 6/2/2019 στις 7:30μμ

Διάρ­κεια: 70 λεπτά

Εισι­τή­ρια: 10 ευρώ, 5 ευρώ (παι­δι­κό, εφή­βων, φοι­τη­τι­κό, ανέρ­γων, ατέλειες)

Θέα­τρο «Τέσ­σε­ρις Επο­χές-Γιάν­νης Μόρτζος»

Μοσχο­νη­σί­ων 36 Πλα­τεία Αμερικής

Τηλ: 2108812289

 

Πηγή http://www.zougla.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων