- Διαφήμιση -

Υποδομές με ρυθμούς χελώνας στην Ελευσίνα 2021

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα υποδομών στην Ελευσίνα ενόψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021

Με αργούς ρυθ­μούς προ­χω­ρούν τα έργα υπο­δο­μών στην Ελευ­σί­να ενό­ψει της Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώ­πης 2021 και η αρχή του 2019 βρί­σκει τη διορ­γά­νω­ση να ανα­ζη­τεί τρό­πους να «εναρ­μο­νι­στεί» με την υφι­στά­με­νη κατάσταση.

Το ατού της υπο­ψη­φιό­τη­τας της Ελευ­σί­νας ήταν η υπό­σχε­ση της απο­κα­τά­στα­σης κτι­ρια­κών συγκρο­τη­μά­των παρά η κατα­σκευή νέων χώρων, αλλά τα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα, όπως τέθη­καν στον φάκε­λο υπο­ψη­φιό­τη­τας του 2016 για την παρά­δο­ση μέρους ή την απο­πε­ρά­τω­ση των τριών μεγά­λων έργων, έχουν παρέλθει.

Σύμ­φω­να με αυτά η ανά­πλα­ση της Ελαιουρ­γι­κής –που θα φιλο­ξε­νεί τη μεγά­λη θεα­τρι­κή σκη­νή της διορ­γά­νω­σης– επρό­κει­το να ολο­κλη­ρω­θεί στο τέλος του 2018. Ωστό­σο, μόλις πρό­σφα­τα η ΕΤΑΔ παρα­χώ­ρη­σε το ακί­νη­το των 2.500 τ.μ. στον Δήμο Ελευ­σί­νας και ανα­μέ­νε­ται η έγκρι­ση των μελε­τών. Το κόστος της ανά­πλα­σης ανέρ­χε­ται σε περί­που 7 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και σύμ­φω­να με την αντι­δή­μαρ­χο Τεχνι­κών Υπη­ρε­σιών Ελευ­σί­νας, Δέσποι­να Οικο­νό­μου, η χρη­μα­το­δό­τη­ση του έργου είναι δια­σφα­λι­σμέ­νη. Ωστό­σο, ο χρό­νος απο­πε­ρά­τω­σης φαί­νε­ται ότι δεν είναι στο χέρι της διορ­γά­νω­σης, καθώς «θα εξαρ­τη­θεί», όπως σημειώ­νει η κ. Οικο­νό­μου, από τη συνερ­γα­σία του δήμου με τα υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών και Υποδομών.

Στην τελι­κή ευθεία φαί­νε­ται να βρί­σκε­ται η δημο­πρά­τη­ση του έργου απο­κα­τά­στα­σης της πρώ­ην βιο­μη­χα­νί­ας χρω­μά­των ΙΡΙΣ. Το έργο βρί­σκε­ται σε φάση έκδο­σης οικο­δο­μι­κής άδειας και υπο­λο­γί­ζε­ται, σύμ­φω­να με την κ. Οικο­νό­μου, η δημο­πρά­τη­ση να γίνει μέχρι το τέλος Μαρ­τί­ου (αν και θα έπρε­πε να είχε γίνει τον Μάρ­τιο του 2017 σύμ­φω­να με τον φάκε­λο υπο­ψη­φιό­τη­τας). Το ακί­νη­το έχει παρα­χω­ρη­θεί από τον ΟΑΕΔ και οι μελέ­τες απο­κα­τά­στα­σης έχουν εγκρι­θεί από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων, καθώς πρό­κει­ται για δια­τη­ρη­τέο κτί­σμα. Η παρά­δο­ση του έργου έχει αναγ­γελ­θεί για το 2020, σύμ­φω­να με τον φάκε­λο υποψηφιότητας.

Το σχέ­διο δημιουρ­γί­ας ενός Κέντρου Ανά­πτυ­ξης Ικα­νο­τή­των και Και­νο­το­μί­ας (ΚΑΙΚ) στο υπό δια­μόρ­φω­ση Βιο­μη­χα­νι­κό και Επι­χει­ρη­μα­τι­κό Πάρ­κο Ελευ­σί­νας φαί­νε­ται πως εγκα­τα­λεί­πε­ται. Αφε­νός η ΒΕΠΕ δεν έχει προ­χω­ρή­σει με τα έργα και αφε­τέ­ρου είναι «ασα­φές», επι­ση­μαί­νει η κ. Οικο­νό­μου, εάν το ΚΑΙΚ μπο­ρεί να εντα­χθεί στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό πάρ­κο λόγω νομο­θε­τι­κών ζητη­μά­των, οπό­τε ανα­ζη­τού­νται εναλ­λα­κτι­κές λύσεις. Το εν λόγω έργο είχε προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί με 600.000 ευρώ και ορί­ζο­ντα ολο­κλή­ρω­σης το 2018–19.

Η δεύ­τε­ρη μεγά­λη αξιο­λό­γη­ση προ­ό­δου της Ελευ­σί­νας από τους ανε­ξάρ­τη­τους εμπει­ρο­γνώ­μο­νες της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής συμπί­πτει με τις εκλο­γές της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης τον ερχό­με­νο Μάιο και γίνε­ται προ­σπά­θεια η Ελευ­σί­να 2021 να μεί­νει έξω από τις γνω­στές καθυ­στε­ρή­σεις της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου. Ενα από τα «αγκά­θια» που είχαν επι­ση­μά­νει οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες στις εκθέ­σεις τους είναι και η δυσκο­λία της πολι­τι­στι­κής πρω­τεύ­ου­σας στη σύνα­ψη συμ­βά­σε­ων εξαι­τί­ας των χρη­μα­τι­κών εγγυ­ή­σε­ων που απαι­τού­νται από τους ανα­δό­χους, ένα ακό­μη θέμα που ψάχνει τη λύση του.

Πηγή www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων