- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ο δήμος Ζωγράφου έχει πια τον δικό του καταρράκτη

Αλλά­ζει πρό­σω­πο με μια σει­ρά ανα­πλά­σε­ων που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη ο δήμος Ζωγρά­φου. Μία από αυτές είναι οι αλλα­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο πάρ­κο της οδού Σεβα­στεί­ας όπου ήρθε να προ­στε­θεί και το υδά­τι­νο στοι­χείο. Ένας τεχνη­τός καταρ­ρά­κτης εμπλού­τι­σε το έργο και ήδη από τις πρώ­τες δύο ημέ­ρες της λει­τουρ­γί­ας του έχει συγκε­ντρώ­σει την αντα­πό­κρι­ση των δημο­τών και κυρί­ως τη χαρά των παιδιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων