- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Εορταστικά πακέτα τροφίμων σε ευάλωτες οικογένειες – «Γεύμα Αγάπης» το Πάσχα στο Ρουφ

Με στό­χο να μη στε­ρη­θεί κανέ­να παι­δί το δώρο του Πάσχα, ήδη από τις αρχές Απρι­λί­ου το Κοι­νω­νι­κό Βιβλιο­χαρ­το­πω­λείο του Κόμ­βου Αλλη­λο­βο­ή­θειας Πολι­τών ξεκί­νη­σε μια μεγά­λη δρά­ση δια­νο­μής πασχα­λι­νών ειδών σε παι­διά οικο­γε­νειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώ­χειας και λαμ­βά­νουν στή­ρι­ξη μέσα από τα προ­γράμ­μα­τα του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων