- Διαφήμιση -

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι στην Αθήνα

Παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια και της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ και του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη

Στην τελε­τή απο­κα­λυ­πτη­ρί­ων του Μαχά­τμα Γκά­ντι πλη­σί­ον της πρε­σβεί­ας της Ινδί­ας, παρα­βρέ­θη­καν οι υπουρ­γοί εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας Νίκος Δέν­διας, της Ινδί­ας Σου­μπρα­χρα­νιάμ, του δημάρ­χου Αθη­ναί­ων Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη και του προ­έ­δρου της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας Φιλί­ας Ελλά­δας-Ινδί­ας, πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού, Γεωρ­γί­ου Παπανδρέου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων