- Διαφήμιση -

Καλπάζει η ανομία στην Αττική: Νέο μπαράζ καταδρομικών επιθέσεων

Καθημερινά είναι πλέον τα φαινόμενα καταδρομικών επιθέσεων τόσο σε δημόσιες εκδηλώσεις όσο και σε καταστήματα

Ραγδαία είναι το τελευ­ταίο διά­στη­μα η αύξη­ση των επι­θέ­σε­ων και η επι­χεί­ρη­ση κλί­μα­τος τρο­μο­κρα­τί­ας, με τους γνω­στούς αγνώ­στους «μπα­χα­λά­κη­δες« να κάνουν στην κυριο­λε­ξία ό,τι θέλουν.

Η κυβέρ­νη­ση πλέ­ον δεν είναι σε θέση να εγγυ­η­θεί ούτε την ομα­λή διε­ξα­γω­γή μιας προ­ε­κλο­γι­κής συγκέ­ντρω­σης, ενώ οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ. βλέ­πο­ντας αυτή την έξαρ­ση, είναι πλέ­ον έκδη­λοι για το τι πρό­κει­ται να ακο­λου­θή­σει και το πώς μπο­ρούν να προ­στα­τευ­θούν τόσο οι πολί­τες, όσο και οι ανοι­χτές προ­ε­κλο­γι­κές συγκεντρώσεις.

Μόνο τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες είχα­με τις επι­θέ­σεις στα μαγα­ζιά της Βου­κου­ρε­στί­ου, τα επει­σό­δια στην πορεία για τον Κου­φο­ντί­να και τη βρο­χή μολό­τοφ στα γρα­φεία του ΠΑΣΟΚ, την επί­θε­ση στο Α.Τ. Και­σα­ρια­νής, τις επι­θέ­σεις στα γρα­φεία της ΝΔ Ηλιού­πο­λης, στο περί­πτε­ρο της ΝΔ Ιωαν­νί­νων, στο σπί­τι του αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη, αλλά και στις πολι­τι­κές συγκε­ντρώ­σεις που αφο­ρούν στε­λέ­χη της ΝΔ, σε Αθή­να και Θεσσαλονίκη.

Οι αντιε­ξου­σια­στι­κές ομά­δες έχουν βγει πλέ­ον από τα όρια των Εξαρ­χεί­ων και έχο­ντας την πλή­ρη αίσθη­ση της ατι­μω­ρη­σί­ας, χτυ­πούν ανε­νό­χλη­τοι ακό­μη και σε εμπο­ρι­κούς δρό­μους του Κολω­να­κί­ου, όπως η Βου­κου­ρε­στί­ου. Μάλι­στα, το τελευ­ταίο διά­στη­μα οι παρεμ­βά­σεις – επι­θέ­σεις έχουν εντα­θεί λόγω του ζητή­μα­τος της άδειας στον πολυι­σο­βί­τη της «17Ν», Δημή­τρη Κουφοντίνα.

Ομά­δες αναρ­χι­κών πραγ­μα­το­ποιούν καθη­με­ρι­νά συγκε­ντρώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον «Λου­κά» της 17 Νοέμ­βρη, οι οποί­ες συνή­θως κατα­λή­γουν σε επει­σό­δια. Ενδει­κτι­κό του κλί­μα­τος που επι­κρα­τεί είναι το γεγο­νός πως μόλις τις τελευ­ταί­ες 11 ημέ­ρες έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 44 παρεμ­βά­σεις υπέρ του Κουφοντίνα.

Πέρα από αυτές, καθη­με­ρι­νά είναι πλέ­ον τα φαι­νό­με­να κατα­δρο­μι­κών επι­θέ­σε­ων τόσο σε δημό­σιες εκδη­λώ­σεις όσο και σε κατα­στή­μα­τα, χωρίς απα­ραί­τη­τα αυτά να σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση Κου­φο­ντί­να. Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής, μάλι­στα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τρεις σχε­δόν ταυ­τό­χρο­νες επι­θέ­σεις σε τρά­πε­ζες και σε κατά­στη­μα ΕΛΤΑ, σε Χαϊ­δά­ρι, Βύρω­να και Καισαριανή.

Την ίδια ώρα, 03:00, που ομά­δα αγνώ­στων εξα­πέ­λυε επί­θε­ση σε υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας, στη λεω­φό­ρο Αθη­νών 364 στο Χαϊ­δά­ρι, σπά­ζο­ντας με βαριο­πού­λες τα τζά­μια και το ΑΤΜ, ενώ πέτα­ξαν και γκα­ζά­κια στην είσο­δο, μια άλλη ομά­δα προ­ξέ­νη­σε φθο­ρές με βαριο­πού­λες στους υαλο­πί­να­κες και την οθό­νη του ΑΤΜ, σε υπο­κα­τά­στη­μα άλλης τρά­πε­ζας, στην οδό Φορ­μί­ω­νος 141 στο Βύρωνα.

Δέκα λεπτά αργό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, πιθα­νόν οι ίδιοι που προ­ξέ­νη­σαν τις φθο­ρές στο Βύρω­να, έσπα­σαν την οθό­νη του ΑΤΜ που είναι τοπο­θε­τη­μέ­νο έξω από το υπο­κα­τά­στη­μα των ΕΛΤΑ, στην οδό Αδρια­νου­πό­λε­ως 45 στην Καισαριανή.

Οι δρά­στες ανα­ζη­τού­νται από την Αστυνομία.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων