- Διαφήμιση -

Γενοκτονία των Ποντίων: Με κόκκινο και μαύρο χρώμα θα φωτιστεί η Βουλή

Το κόκκινο και το μαύρο «συμβολίζουν το αίμα των αθώων θυμάτων της γενοκτονίας και το διαχρονικό πένθος»

Με κόκ­κι­νο και μαύ­ρο χρώ­μα θα φωτι­στεί το βρά­δυ το ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, προς τιμήν της 19ης Μαΐ­ου, Ημέ­ρας Μνή­μης της Γενο­κτο­νί­ας των Ποντί­ων. Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της Βου­λής των Ελλή­νων, το κόκ­κι­νο και το μαύ­ρο «συμ­βο­λί­ζουν το αίμα των αθώ­ων θυμά­των της γενο­κτο­νί­ας και το δια­χρο­νι­κό πένθος».

Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι «είναι η πρώ­τη φορά που το Ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο προ­βαί­νει στη συμ­βο­λι­κή αυτή πρά­ξη, δηλώ­νο­ντας την άσβε­στη ιστο­ρι­κή μνή­μη και το διαρ­κές αίτη­μα της ιστο­ρι­κής απο­κα­τά­στα­σης, με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 100 χρό­νων από τη δεύ­τε­ρη και πιο απο­τρό­παια φάση εξό­ντω­σης των Ελλή­νων του Μικρα­σια­τι­κού Πόντου».

Αύριο, Δευ­τέ­ρα 20 Μαΐ­ου, στις 12:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Ειδι­κή Συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής για την Ημέ­ρα Μνή­μης της Γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων του Πόντου, με προ­σκα­λε­σμέ­νους τους φορείς που εκπρο­σω­πούν τον Ποντια­κό Ελληνισμό.

Η Βου­λή των Ελλή­νων, στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 1994, ανα­γνώ­ρι­σε επί­ση­μα τη γενο­κτο­νία των 353.000 Ποντί­ων από το τουρ­κι­κό κρά­τος και ψήφι­σε ομό­φω­να τον ορι­σμό της 19ης Μαΐ­ου ως Ημέ­ρας Μνή­μης της Γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων του Πόντου με τον Νόμο 2193/1994.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων