- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Λεωφόρου Συγγρού

Μία πρά­ξη αβρο­φρο­σύ­νης του Δήμου Αθη­ναί­ων υπήρ­ξε η αφορ­μή να απο­κτή­σει η πρω­τεύ­ου­σα έναν από τους ωραιό­τε­ρους οδι­κούς της άξο­νες, τη λεω­φό­ρο Συγ­γρού. Ήταν το 1898, όταν το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο απο­φά­σι­ζε να δοθεί το όνο­μα του εθνι­κού ευερ­γέ­τη «εις την παρι­λισ­σί­αν οδόν». Επρό­κει­το για έναν μικρό δρό­μο που περ­νού­σε μέσα από το Ολυ­μπιείο και συνέ­δεε τη λεω­φό­ρο Βασι­λίσ­σης Όλγας με τη δια­σταύ­ρω­ση της Αγί­ας Φωτει­νής. Η τοπο­γρα­φία της περιο­χής των Στυ­λών του Ολυ­μπί­ου Διός αλλά και μέχρι το θαλάσ­σιο μέτω­πο ήταν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή από τη σημερινή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων