- Διαφήμιση -

Μαντανία: Μια παλιά μονοκατοικία στη Δάφνη μεταμορφώθηκε σε παραδοσιακό καφενείο που τιμά την ιστορία και τον πολιτισμό

Μια εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία της δεκαετίας του ‘60 στη Δάφνη έγινε ένα all day cafe που φέρει την πατίνα του χρόνου.

Πήρε το όνο­μα «Μαντα­νία» (σσ. μαντα­νία είναι ένα υφα­ντό στον αργα­λειό που κυρί­ως φτιά­χνε­ται στην Πελο­πόν­νη­σο και την Θεσσαλία).

Στο εσω­τε­ρι­κό του καφε­νεί­ου θα δεί­τε πίνα­κες με γνω­στές προ­σω­πι­κό­τη­τες της χώρας μας, ενώ κάθε αντι­κεί­με­νο έχει την δική του ιστο­ρία ‑άλλα είναι οικο­γε­νεια­κά κει­μή­λια, άλλα αντι­κεί­με­να από παλαιοπωλεία.

Η κου­ζί­να της Μαντα­νί­ας είναι παρα­δο­σια­κή ελλη­νι­κή και οι πρώ­τες ύλες αυστη­ρά επιλεγμένες.

Οι Στέ­λιος Παπα­πο­στό­λου, Γρη­γό­ρης Γλεν­τζής, Νικό­λας Μου­ζά­κης και Ρού­λα Κομπο­λί­τη απο­φά­σι­σαν να δημιουρ­γή­σουν ένα παρα­δο­σια­κό καφε­νείο που τιμά την παρά­δο­ση, τον πολι­τι­σμό και την ιστορία.

Δια­βά­στε λεπο­μέ­ρειες για το καφε­νείο «Μαντα­νία» και δεί­τε φωτο­γρα­φί­ες, στο bovary.gr. 

Πηγή:  iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων