- Διαφήμιση -

Το μεγάλο έργο που αλλάζει το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ‑Υψους 30 εκατ.ευρώ

έχουν υλοποιηθεί έργα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρω

Ελά­χι­στοι από τους χιλιά­δες ανθρώ­πους που περ­νούν καθη­με­ρι­νά έξω από το νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», γνω­ρί­ζουν πως τα τελευ­ταία πέντε έτη έχουν υλο­ποι­η­θεί έργα αξί­ας περί­που 30 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, τα οποία έχουν ανα­βαθ­μί­σει αισθη­τά τις εγκα­τα­στά­σεις και τον εξο­πλι­σμό του μεγα­λύ­τε­ρου δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου της χώρας.

Τα έργα που γίνο­νται μετά απο δωρεά της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας περι­λαμ­βά­νουν νέες υπερ­σύγ­χρο­νες εγκα­τα­στά­σεις με 23 νέα χει­ρουρ­γεία τμή­μα­τα ανά­νη­ψης, απο­στεί­ρω­σης, καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κής και νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής. Επί­σης με τη δωρεά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η αγο­ρά υπερ­σύγ­χρο­νου εξο­πλι­σμού καθι­στώ­ντας το Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός ένα από τα πλέ­ον σύγ­χρο­να νοσο­κο­μεία της χώρας.

Δια­βά­στε στο economistas.gr όλες τις λεπτο­μέ­ρειες για την ανα­βάθ­μι­ση του Ευαγ­γε­λι­σμού αλλά και τις καθυ­στε­ρή­σεις που προ­κά­λε­σε η γραφειοκρατία.

Πηγή:  iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων