- Διαφήμιση -

Ξεκινά από την Αθήνα το μέτρο της προανάρτησης δηλώσεων ακινήτων

Με καθυστέρηση δώδεκα χρόνων ξεμπλοκάρει το Κτηματολόγιο για τον Δήμο της Αθήνας

Με καθυ­στέ­ρη­ση δώδε­κα χρό­νων ξεμπλο­κά­ρει το Κτη­μα­το­λό­γιο για τον Δήμο της Αθή­νας. Το 2006, που είχε ξεκι­νή­σει η πρώ­τη φάση του έργου, είχαν υπο­βλη­θεί δηλώ­σεις για 700.000 δικαιώ­μα­τα επί των ακι­νή­των, αλλά δεν προ­χώ­ρη­σε το επό­με­νο και πιο καθο­ρι­στι­κό στά­διο λόγω δικα­στι­κών εμπλο­κών ανά­με­σα στους υπο­ψή­φιους ανα­δό­χους. Ο δια­γω­νι­σμός ακυ­ρώ­θη­κε το 2017 και η δια­δι­κα­σία ξεκι­νά πάλι.

Υπάρ­χει όμως και η «καλή είδη­ση» για όσους έχουν ιδιο­κτη­σία στον μεγα­λύ­τε­ρο δήμο της χώρας, αφού από την Αθή­να θα εφαρ­μο­στεί το νέο μέτρο της προ­α­νάρ­τη­σης. Με αυτό το ενδιά­με­σο βήμα θα γίνουν διορ­θώ­σεις πρό­δη­λων σφαλ­μά­των, με την υπο­βο­λή απλής αίτη­σης και χωρίς κατα­βο­λή τέλους, ώστε να μειω­θεί η δια­δι­κα­σία εκδί­κα­σης των ενστά­σε­ων. Θα ακο­λου­θή­σουν Λαμία, Βόλος και Λιβα­δειά, όπου επί­σης υπήρ­χαν πολύ­χρο­νες δικα­στι­κές εμπλοκές.

Οσοι ιδιο­κτή­τες είχαν υπο­βά­λει δηλώ­σεις θα λάβουν ειδο­ποί­η­ση το επό­με­νο διά­στη­μα στη διεύ­θυν­ση που είχαν ανα­γρά­ψει στο σχε­τι­κό έντυ­πο. Αν όμως υπάρ­χει αλλα­γή στα χρό­νια που μεσο­λά­βη­σαν, θα πρέ­πει να παρα­κο­λου­θούν τις ανα­κοι­νώ­σεις που αναρ­τώ­νται στην ιστο­σε­λί­δα του Κτηματολογίου.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι υπάρ­χει το δικαί­ω­μα εκπρό­θε­σμης δήλω­σης, ενώ δεν έχει ενερ­γο­ποι­η­θεί έως τώρα το πρό­στι­μο για όσους καθυ­στε­ρούν, που είχε θεσπι­στεί το 2006 με υπουρ­γι­κή απόφαση.

Στην πρά­ξη, όσοι δεν έχουν υπο­βά­λει ώς τώρα δήλω­ση μπο­ρούν να το κάνουν έως και την παρα­μο­νή της λει­τουρ­γί­ας του κτη­μα­το­λο­γι­κού γρα­φεί­ου που θα αντι­κα­τα­στή­σει το υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο. Η δυνα­τό­τη­τα αυτή υπάρ­χει για όλες τις περιο­χές της χώρας όπου έχει τελειώ­σει η κτηματογράφηση.

Με βάση τον αρχι­κό νόμο του 1996, με τον οποίο ξεκί­νη­σε το Κτη­μα­το­λό­γιο στην Ελλά­δα, προ­βλέ­πε­ται ότι περιέρ­χο­νται στο Δημό­σιο όσα ακί­νη­τα δεν δηλώ­νο­νται δέκα χρό­νια μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κτη­μα­το­γρά­φη­σης. Υστε­ρα από δια­δο­χι­κές παρα­τά­σεις, το δικαί­ω­μα αυτό παρα­τά­θη­κε και έφτα­σε τη 15ετία για 423 προ­κα­πο­δι­στρια­κούς δήμους που είχαν εντα­χθεί στα πρώ­τα πιλο­τι­κά προγράμματα.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι περί­που 170.000 ακί­νη­τα σε αυτές τις περιο­χές έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί «αγνώ­στου ιδιο­κτή­τη». Εκτι­μά­ται ότι θα περά­σουν στο Δημό­σιο τα πρώ­τα 15.000 ακί­νη­τα που βρί­σκο­νται σε 36 περιο­χές για τις οποί­ες έχει λήξει η προ­θε­σμία. Στις 30 Μαρ­τί­ου έρχε­ται η σει­ρά της Πάτρας, που είναι ο πρώ­τος μεγά­λος δήμος για τον οποίο λήγει η προ­θε­σμία για τα αδή­λω­τα ακί­νη­τα και οι ιδιο­κτή­τες τους πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σουν με δικα­στι­κές προσφυγές.

Με νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της «Εφ.Συν.», θα λυθούν χρο­νί­ζο­ντα προ­βλή­μα­τα που ήρθαν στην επι­φά­νεια με το Κτη­μα­το­λό­γιο και κυρί­ως με τους δασι­κούς χάρ­τες. Ιδιο­κτη­σί­ες σε εντός σχε­δί­ου περιο­χές, που έχουν δομη­θεί από χρό­νια, χαρα­κτη­ρί­ζο­νται δασι­κές και διεκ­δι­κού­νται από το Δημόσιο!

Πρό­κει­ται για ακί­νη­τα στη Νέα Ιωνία, τα Βρι­λήσ­σια και άλλες περιο­χές της Αττι­κής, για τις οποί­ες οι υπη­ρε­σί­ες της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης υπέ­βα­λαν δηλώ­σεις για λογα­ρια­σμό του Δημο­σί­ου, για­τί σε αντί­θε­τη περί­πτω­ση θα κιν­δύ­νευαν να κατη­γο­ρη­θούν για παρά­βα­ση καθήκοντος.

 

Πηγή efsyn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων