- Διαφήμιση -

Αθήνα: Ξεχασμένο σε συρτάρι το «χρυσό» λαχείο των 2 εκατ. ευρώ

Σε ένα συρτάρι ξεχασμένο για περισσότερο από 1,5 μήνα ήταν το «χρυσό» λαχείο που κερδίζει τα δύο εκατ. ευρώ του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου.

Σε ένα συρ­τά­ρι ξεχα­σμέ­νο για περισ­σό­τε­ρο από 1,5 μήνα ήταν το «χρυ­σό» λαχείο που κερ­δί­ζει τα δύο εκατ. ευρώ του Πρω­το­χρο­νιά­τι­κου Λαχείου.

Ο μεγά­λος νικη­τής του Μεγά­λου Λαχνού από την Αθή­να είχε αγο­ρά­σει το λαχείο…εξ απο­στά­σε­ως, αφού έλει­πε για μεγά­λο διά­στη­μα στο εξω­τε­ρι­κό. Μιλώ­ντας, μάλι­στα, με τη γυναί­κα του στο τηλέ­φω­νο της ζήτη­σε να βρει και να αγο­ρά­σει δύο λαχεία με λήγο­ντα αριθ­μό το οκτώ.

Οι καθη­με­ρι­νές υπο­χρε­ώ­σεις στο ταξί­δι του τον έκα­ναν, όμως, να ξεχά­σει τα δύο λαχεία που είχε αγο­ρά­σει, τα οποία και ανα­κά­λυ­ψε πριν από λίγες ημέ­ρες η γυναί­κα του στο συρ­τά­ρι ενός τρα­πε­ζιού, ενώ καθά­ρι­ζε το σπίτι.

Η σύζυ­γος του μεγά­λου τυχε­ρού δια­πί­στω­σε ότι το ένα από τα δύο λαχεία κέρ­δι­ζε το Μεγά­λο Λαχνό των δύο εκατ. ευρώ, όταν επι­σκέ­φτη­κε ένα πρα­κτο­ρείο ΟΠΑΠ της περιο­χής. Προ­τί­μη­σε παρό­λα αυτά να μην μοι­ρα­στεί το ευχά­ρι­στο νέο αμέ­σως με τον άντρα της, επι­φυ­λάσ­σο­ντας μια αξέ­χα­στη έκπλη­ξη για την επι­στρο­φή του στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων