- Διαφήμιση -

Ποτά «μπόμπες» και προφυλακτικά… «μαϊμού» εντόπισε το ΣΔΟΕ

Προϊόντα «μαϊμού», επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, καθώς και νέες υποθέσεις λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών, έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.

Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την ειδι­κή γραμ­μα­τεία του ΣΔΟΕ, υπάλ­λη­λοι της επι­χει­ρη­σια­κής διεύ­θυν­σης Αττι­κής, ύστε­ρα από αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών, διε­νήρ­γη­σαν το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα πολ­λα­πλούς ελέγ­χους και έρευ­νες σε απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους και επι­χει­ρή­σεις, σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας.

Συγκε­κρι­μέ­να:

- Διε­νερ­γή­θη­κε έλεγ­χος στις εγκα­τα­στά­σεις μεγά­λης ποτο­ποι­ί­ας στη Βόρεια Ελλά­δα και βρέ­θη­κε ότι τα πραγ­μα­τι­κά απο­θέ­μα­τα σε αιθυ­λι­κή αλκο­ό­λη ήταν περισ­σό­τε­ρα, κατά 11.699,74 λίτρα, σε σχέ­ση με την ποσό­τη­τα που είχε απο­κτή­σει νόμι­μα η ελεγ­χό­με­νη επι­χεί­ρη­ση. Τα επι­πλέ­ον 11.699,74 λίτρα κατασχέθηκαν.

- Διε­νερ­γή­θη­κε έλεγ­χος σε δύο απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους στην Αττι­κή, όπου εντο­πί­στη­κε και κατα­σχέ­θη­κε μεγά­λος όγκος αλκο­ο­λού­χων ποτών καθώς επί­σης και πλα­στών σημάτων.

Συνο­λι­κά κατασχέθηκαν:

• 1.014 φιά­λες γνω­στών εται­ρειών, γεμά­τες με αλκο­ο­λού­χο ποτό άγνω­στης προέλευσης

• 1.400 κενές φιά­λες γνω­στής εται­ρεί­ας αλκο­ο­λού­χων ποτών, οι οποί­ες προ­ο­ρί­ζο­νταν για γέμι­σμα και επανασφράγιση

• 14.200 τεμ. πλα­στές αυτο­κόλ­λη­τες ετι­κέ­τες, καπά­κια φια­λών και ζελα­τί­νες καπα­κιών γνω­στών εταιρειών

• 4.752 φύλ­λα χαρ­τιού με εκτυ­πω­μέ­να σήμα­τα γνω­στών εται­ρειών εμπο­ρί­ας αλκο­ο­λού­χων ποτών, καθώς και ένα καλούπι

• 2 μηχα­νή­μα­τα (γεμί­σμα­τος, εμφιά­λω­σης) και άλλος εξο­πλι­σμός που χρη­σι­μο­ποιού­νταν για την επα­να­γέ­μι­ση των άδειων φια­λών με αγνώ­στου προ­έ­λευ­σης αλκο­ο­λού­χο ποτό

• 60 κενά δοχεία 10 λίτρων, με υπο­λείμ­μα­τα αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης (οινο­πνεύ­μα­τος) και

• ένα επι­βα­τι­κό όχημα.

Συνε­λή­φθη­σαν τρία άτο­μα, που συμ­με­τεί­χαν με δια­κρι­τούς ρόλους στο συγκε­κρι­μέ­νο κύκλω­μα λαθρε­μπο­ρί­ου αλκο­ο­λού­χων ποτών, τα οποία οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου, για παρά­βα­ση των δια­τά­ξε­ων του Ποι­νι­κού, Τελω­νεια­κού, Αγο­ρα­νο­μι­κού Κώδι­κα, καθώς και των δια­τά­ξε­ων του ν. 146/1914 «περί αθέ­μι­του ανταγωνισμού».

Από την παρα­πά­νω κατα­σχε­θεί­σα ποσό­τη­τα αλκο­ο­λού­χων ποτών ελή­φθη­σαν δείγ­μα­τα, τα οποία έχουν απο­στα­λεί προς εξέ­τα­ση στη Χημι­κή Υπη­ρε­σία. Ζητή­θη­κε από το Τελω­νείο Αθη­νών να προσ­διο­ρί­σει τους ανα­λο­γού­ντες δασμούς και λοι­πούς φόρους.

Επί­σης δείγ­μα­τα των αλκο­ο­λού­χων ποτών και των ετι­κε­τών απε­στά­λη­σαν στην Διε­θνή Ομο­σπον­δία Παρα­γω­γών Αλκο­ο­λού­χων Ποτών (IFSP) για τον έλεγ­χο της γνη­σιό­τη­τας τους και εκπρό­σω­ποι των εται­ριών κατέ­θε­σαν δηλώ­σεις πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νης, από τις οποί­ες προ­κύ­πτει ότι οι ετι­κέ­τες, οι φιά­λες και τα κιβώ­τια, που κατα­σχέ­θη­καν στους απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους έφε­ραν σήμα­τα που ήταν πλα­στά. Η ζημία που υπέ­στη­σαν οι δικαιού­χοι των σημά­των υπο­λο­γί­ζε­ται στο ποσό των 214.652,88 ευρώ από χρή­ση των πλα­στών φια­λών και στο ποσό των 113.784,00 ευρώ από τη χρή­ση των πλα­στών σημά­των. Οι κατα­σχε­θεί­σες φιά­λες αλκο­ο­λού­χων ποτών μετα­φέρ­θη­καν σε απο­θη­κευ­τι­κούς χώρους προς φύλαξη.

Η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στεί η συνο­λι­κή ποσό­τη­τα αλκο­ο­λού­χων ποτών που δια­κι­νή­θη­κε από τους εμπλε­κό­με­νους, καθώς επί­σης και οι επι­χει­ρή­σεις στις οποί­ες διατέθηκαν.

- Διε­νερ­γή­θη­κε έλεγ­χος σε επι­χεί­ρη­ση εμπο­ρί­ας ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κών & καλ­λυ­ντι­κών προ­ϊ­ό­ντων στην Αθή­να, η οποία δια­κι­νού­σε μετα­ξύ άλλων και προ­φυ­λα­κτι­κά γνω­στής εται­ρεί­ας. Από τον έλεγ­χο κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν 3.364 τεμά­χια προ­φυ­λα­κτι­κών, τα οποία απο­τε­λού­σαν απο­μι­μή­σεις των αυθε­ντι­κών και ήταν επι­κίν­δυ­να για τη δημό­σια υγεία.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων