- Διαφήμιση -

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία από χθες βράδυ, έχοντας ήδη επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους.

Προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες έχουν προ­κα­λέ­σει οι ισχυ­ροί άνε­μοι που πλέ­ουν στα πελά­γη, οι οποί­οι κατά τόπους σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές φθά­νουν ακό­μη και τα 9 Μποφόρ.

Κλει­στές είναι οι γραμ­μές Πέρα­μα-Παλού­κια Σαλα­μί­νας, Πάχη Μεγά­ρων-Φανε­ρω­μέ­νη Σαλα­μί­νας, ενώ από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για Κυκλά­δες και Μαρ­μά­ρι. Κλει­στή είναι επί­σης η γραμ­μή Αγ. Μαρί­να-Νέα Στύρα.

Σε ισχύ τέθη­κε απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου και στο λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου, ενώ κλει­στές είναι ακό­μη οι γραμ­μές Καβά­λα-Πρί­νος, Καβά­λα-Λιμέ­νας Θάσου, Κυλ­λή­νη-Ζάκυν­θος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά.

Πηγή: meteo.gr

Μεγάλη πτώση του υδράργυρου χθες — Η πρόγνωση για σήμερα

Θεα­μα­τι­κή ήταν πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας στη Βόρεια Ελλά­δα και ιδιαί­τε­ρα στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία χθες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το παρά­δειγ­μα της Κοζά­νης, όπου η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα έφτα­σε στους 20.6 βαθ­μούς, ενώ την Τρί­τη στους 1.9 βαθ­μούς (δια­φο­ρά 18.7 βαθ­μοί. Στον πίνα­κα που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζε­ται η πτώ­ση του υδράργυρου.

Σήμε­ρα ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και το Αιγαίο που από το μεση­μέ­ρι θα περιο­ρι­στούν στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και το Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο, στη συνέ­χεια μόνο στην Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα και προς το βρά­δυ θα σταματήσουν.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 7 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από 3 έως 14, στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 6 έως 16, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 3 έως 13, στα νησιά του Ιονί­ου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 6 έως 13, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 9 έως 14, και στην Κρή­τη από 9 έως 13.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 έως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση στα βόρεια. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λεί το Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο όπου οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ, και μόνο από το από­γευ­μα θα γίνουν βορειο­δυ­τι­κοί 4 έως 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες γενι­κά διευ­θύν­σεις 4 έως 6 και τοπι­κά 7 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση κατά 2 έως 3 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και μικρή πιθα­νό­τη­τα καται­γί­δας, έως και το μεση­μέ­ρι. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά 6 μπο­φόρ, με ενί­σχυ­ση κατά 1 έως 2 μπο­φόρ κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 7 έως 11 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με μικρή πιθα­νό­τη­τα ασθε­νούς βρο­χό­πτω­σης έως τις πρω­ι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ, με εξαί­ρε­ση τα δυτι­κά του νομού και την πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου έως το μεση­μέ­ρι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 5 έως 12 βαθμούς.

 

Πηγή www.efsyn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων