- Διαφήμιση -

Ποια ψηφιδωτά δάπεδα και γλυπτά ήλθαν στο φως στο κέντρο της Αθήνας

Στο πλαί­σιο του Έργου «Ανά­πλα­ση-Δια­μόρ­φω­ση της Λεω­φό­ρου Βασι­λίσ­σης Όλγας στην Αθή­να», διε­νερ­γού­νται σωστι­κές ανα­σκα­φές οι οποί­ες έφε­ραν στο φως συγκρό­τη­μα πιθα­νό­τα­τα του 2ου π.Χ. αιώ­να με περί­στυ­λη αυλή και πολ­λά δωμά­τια, των οποί­ων τα δάπε­δα καλύ­πτο­νται με ψηφι­δω­τή δια­κό­σμη­ση και κινη­τά ευρή­μα­τα όπως επι­γρα­φές γλυ­πτά, και βωμί­σκο του Απόλλωνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων