- Διαφήμιση -

ΟΚΑΝΑ «STEKI 46»: O πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης στην Αθήνα

Ένας χώρος στον οποίο ενεργοί χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών επιτηρούμενοι, με ασφάλεια, με καθαρά σύνεργα, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους.

Τον πρώ­το Χώρο Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης (ΧΕΧ) του ΟΚΑΝΑ, στην Ελλά­δα, εγκαι­νί­α­σε  η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­που­λου την Τετάρ­τη 27 Απρι­λί­ου 2022. Στα εγκαί­νια παρευ­ρέ­θη­σαν ο Υπουρ­γός Υγεί­ας, κ. Αθα­νά­σιος Πλεύ­ρης, η Ανα­πλη­ρώ­τρια Υπουρ­γός Υγεί­ας, κα Μίνα Γκά­γκα, η Υφυ­πουρ­γός, κα Ζωή Ράπτη, ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, κ. Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Κατα­πο­λέ­μη­σης της Φτώ­χειας κ. Γιώρ­γος Στα­μά­της και στε­λέ­χη του Οργανισμού.

Ο Χώρος Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης του ΟΚΑΝΑSTEKI 46” δια­θέ­τει την απαι­τού­με­νη άδεια για τη λει­τουρ­γία του βάσει της κεί­με­νης νομοθεσίας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων