- Διαφήμιση -

68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Πρόγραμμα δράσεων – εκδηλώσεων

Όπως κάθε χρό­νο, έτσι και φέτος η άνοι­ξη φέρ­νει την χαρά των λου­λου­διών και των αρω­μά­των στην Κηφι­σιά, σε έναν θεσμό που γεν­νή­θη­κε το 1937. Η Ανθο­κο­μι­κή Έκθε­ση του Δήμου Κηφι­σιάς  είναι η μεγα­λύ­τε­ρη και πιο ανα­γνω­ρί­σι­μη στο χώρο της Ελλη­νι­κής ανθο­κο­μί­ας. Απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό εμπο­ρι­κό γεγο­νός που προ­σελ­κύ­ει χιλιά­δες επι­σκέ­πτες κάθε χρό­νο, επαγ­γελ­μα­τί­ες και ερα­σι­τέ­χνες λάτρεις του πρά­σι­νου και των λου­λου­διών, που θα συν­δυά­σουν τη βόλ­τα τους σε έναν πανέ­μορ­φο χώρο με τις αγο­ρές τους σε είδη και προ­ϊ­ό­ντα ανθο­κο­μί­ας και κηπευτικής.

Η 68η Ανθο­κο­μι­κή Έκθε­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από 27 Απρι­λί­ου έως 15 Μαϊ­ου 2022, στο Άλσος Κηφι­σιάς «Δημή­τρης Ζωμόπουλος».
Κατά τη διάρ­κεια της Ανθο­κο­μι­κής Έκθε­σης, οι Φυτω­ριού­χοι – Ανθο­πα­ρα­γω­γοί έχουν την ευκαι­ρία να προ­σελ­κύ­σουν το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών για το περί­πτε­ρό τους, προ­βάλ­λο­ντας τα προ­ϊ­ό­ντα τους με εντυ­πω­σια­κό τρό­πο, να συνο­μι­λή­σουν με το κοι­νό, να παρέ­χουν συμ­βου­λές και να επι­τύ­χουν πωλή­σεις σε αντα­γω­νι­στι­κές τιμές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων