- Διαφήμιση -

Οι δρόμοι-καρμανιόλες της Αττικής ‑19 νεκροί μέσα σε έναν μήνα

Στην Αττική, μόνο τον Ιανουάριο του 2019, σημειώθηκαν 400 τροχαία ατυχήματα.

Σύμ­φω­να με την Τρο­χαία, τα 17 από αυτά τα ατυ­χή­μα­τα ήταν θανα­τη­φό­ρα με 19 νεκρούς, τα 14 είχαν ως απο­τέ­λε­σμα 16 άνθρω­ποι να τραυ­μα­τι­στούν σοβα­ρά, ενώ τα 396 είχαν 426 ελα­φρά τραυματίες.

Αυτά τα στοι­χεία, δυστυ­χώς κατα­δει­κνύ­ουν την έλλει­ψη της επαρ­κούς οδι­κής συνεί­δη­σης από τους οδη­γούς στη χώρα μας, αλλά, και τους δρό­μους-καρ­μα­νιό­λες, οι οποί­οι υπάρ­χουν σε ολό­κλη­ρο το Λεκα­νο­πέ­διο. Σε ρεπορ­τάζ του κεντρι­κού δελ­τί­ου ειδή­σε­ων του OPEN tv, παρου­σιά­στη­καν, όλοι οι δρό­μοι της Αττι­κής που είναι επι­κίν­δυ­νοι, και εφί­στα­ται μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή από τους οδηγούς.

Οι πιο επι­κίν­δυ­νοι δρό­μοι του Λεκανοπεδίου

Η ευθεία της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας στο ύψος του ΚΑΤ είναι μία από τις πιο επι­κίν­δυ­νες δια­δρο­μές, καθώς σε αυτήν σημειώ­νο­νται πολ­λά τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα, εκ των οποί­ων αρκε­τά είναι θανατηφόρα.

Άλλοι επι­κίν­δυ­νοι δρό­μοι της Αττι­κής είναι:

– Λεω­φό­ρος Συγ­γρού (από τη δια­σταύ­ρω­ση ΦΙΞ και κάτω)

– Παρα­λια­κή (μετά τις πρώ­ην ολυ­μπια­κές εγκαταστάσεις)

– Λεω­φό­ρος Κηφι­σού (στους κόμ­βους με Πέτρου Ράλ­λη και Ιερά Οδό)

– Περι­φε­ρεια­κή Υμηττού

– Λεω­φό­ρος Λαυρίου

– Λεω­φό­ρος Βάρης – Κορωπίου.

 

Πηγή http://www.irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων