- Διαφήμιση -

ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ-Ληγμένα κατεψυγμένα ψάρια άνω των 2 τόνων σε επιχείρηση του Πειραιά

ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Κατε­ψυγ­μέ­να ψάρια συνο­λι­κού βάρους 2.144 κιλών, κατά­σχε­σαν οι ελεγ­κτές τρο­φί­μων του τμή­μα­τος Κτη­νια­τρι­κής Δημό­σιας Υγεί­ας της διεύ­θυν­σης Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας και Κτη­νια­τρι­κής Πειραιά.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά τον υγειο­νο­μι­κό κτη­νια­τρι­κό έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε ψυκτι­κή απο­θή­κη του Πει­ραιά, οι ελεγ­κτές κτη­νί­α­τροι εντό­πι­σαν και κατά­σχε­σαν κατε­ψυγ­μέ­να αλιεύ­μα­τα (κοκ­κι­νό­ψα­ρα και σφυ­ρί­δες) συνο­λι­κού βάρους 2.144 κιλών, λόγω υπέρ­βα­σης της ημε­ρο­μη­νί­ας λήξης σε συν­δυα­σμό με ακα­τάλ­λη­λα μέσα συσκευα­σί­ας για επα­φή με τρόφιμα.

 

Πηγή http://www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων