- Διαφήμιση -

Μέγαρο Σταθάτου: Το νεοκλασικό στη Βασιλίσσης Σοφίας με το περίτεχνο πρόπυλο

Το Μέγα­ρο Στα­θά­του βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή των οδών Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και Ηρο­δό­του. Συγκα­τα­λέ­γε­ται στα μεγά­λης αρχι­τε­κτο­νι­κής αξί­ας έργα του Τσίλ­λερ που κοσμούν την Αθή­να και τις τελευ­ταί­ες τρεις δεκα­ε­τί­ες στε­γά­ζει τμή­μα του Μου­σεί­ου Κυκλα­δι­κής Τέχνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων