- Διαφήμιση -

Γ. Πατούλης: Τι είπε για τις προσλήψεις της 

Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης σε σχέση με την ολοκλήρωση της διαδικασία για την έκδοση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πρόσληψη 8.166 μόνιμων υπαλλήλων στους δήμους.

Συγκε­κρι­μέ­να ανέ­φε­ρε ότι αν δεν  υπάρ­ξει άμε­σα η έκδο­ση των ορι­στι­κών πινά­κων προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν οι προ­σλή­ψεις, υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος καθυ­στέ­ρη­σης των προ­σλή­ψε­ων από τους δήμους κάτι που όπως σημεί­ω­σε θα έχει αντί­κτυ­πο στις υπη­ρε­σί­ες απο­κο­μι­δής των απορ­ριμ­μά­των, ειδι­κά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες.

Ο κ. Πατού­λης, σημεί­ω­σε ότι φοβί­ζει τους δημάρ­χους «το δίμη­νο, τρί­μη­νο που θα μεσο­λα­βή­σει μέχρι την πρό­σλη­ψη του προ­σω­πι­κού» και πρό­σθε­σε ότι κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο οι δήμοι «δεν θα μπο­ρούν να προ­σλά­βουν συμ­βα­σιού­χους υπαλ­λή­λους» με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν κενά στις υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας των δήμων.

Ο ίδιος κατέ­λη­ξε ότι πρέ­πει το ΑΣΕΠ να ολο­κλη­ρώ­σει άμε­σα τη δια­δι­κα­σία έκδο­σης των ορι­στι­κών πινά­κων, ώστε να μην υπάρ­ξουν προ­βλή­μα­τα τονί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι οι συγκε­κρι­μέ­νοι μόνι­μοι υπάλ­λη­λοι θα πλη­ρώ­νο­νται απο­κλει­στι­κά από τους δήμους και τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη.

 

Πηγή http://www.aftodioikisi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων