- Διαφήμιση -

New Hair Spot: Ο νέος urban χώρος του Νικόλα Βιλλιώτη αποπνέει ηρεμία, αλλά έχει και εικαστικό ενδιαφέρον

Εδώ και ένα μήνα την οδό Αλκμάνος στα Ιλίσια αναβαθμίζει ένα καινούργιο hair salon που καθόλου δεν μοιάζει με τα κλασικά κομμωτήρια

 

Αν δεν ξέρεις τον αριθ­μό, δύσκο­λα το δια­κρί­νεις. Από τον δρό­μο, τίπο­τα δεν προ­δια­θέ­τει ότι πίσω από την κλει­στή πόρ­τα κρύ­βε­ται ένας πολύ ωραί­ος χώρος που δεν θυμί­ζει τα κλα­σι­κά hair salon. Ταμπέ­λα δεν υπάρ­χει. Η πόρ­τα ανοί­γει και σε υπο­δέ­χε­ται ο Νικό­λας Βιλ­λιώ­της ντυ­μέ­νος στα μαύ­ρα όπως πάντα, από τους πιο αγα­πη­μέ­νους hair colorists με τερά­στια θητεία στον χώρο της ομορ­φιάς, με συνερ­γα­σί­ες με τα καλύ­τε­ρα γυναι­κεία περιο­δι­κά μόδας και με μεγά­λες εται­ρεί­ες καλ­λυ­ντι­κών, όπως η L’Oreal Paris και η Garnier.

Το ντε­κόρ είναι λιτό, απο­πνέ­ει ηρε­μία. Καμία σχέ­ση με τα μεγά­λα κομ­μω­τή­ρια, τα υψη­λά ντε­σι­μπέλ από τα πολ­λά πιστο­λά­κια που συντο­νί­ζο­νται σε ταυ­τό­χρο­νο ρυθ­μό μαζί με τις φωνές των πελα­τισ­σών. Εδώ, όλα γίνο­νται χαμη­λό­φω­να, σχε­δόν αθό­ρυ­βα υπό τους ήχους κλα­σι­κής μου­σι­κής. «Η ομορ­φιά θέλει ηρε­μία», επι­χει­ρη­μα­το­λο­γεί ο Νικό­λας. Το ανοι­χτό πετρόλ χρώ­μα δεσπό­ζει στον χώρο κάνο­ντας ωραίο παι­χνί­δι με τις στι­βα­ρές vintage πολυ­θρό­νες που παρα­πέ­μπουν σε παλιό μπαρ­μπέ­ρι­κο, αλλά έχουν προ­σαρ­μο­στεί στο μέγε­θος των πελα­τών γένους θηλυ­κού. «Ένα έργο τέχνης του Σπυ­ρί­δω­να Τσα­γκα­ρά­κη περι­μέ­νει παρέα», όπως μου είπε ο Νικό­λας. «Πήρα ένα παλιό υπο­δη­μα­το­ποιείο, το οποίο βρή­κα με την βοή­θεια της Εύας Νάθε­να και με σεβα­σμό άρχι­σα να του προ­σθέ­τω πράγ­μα­τα για να γίνει λει­τουρ­γι­κό. Θέλω να θυμί­ζει παράρ­τη­μα από μου­σείο μοντέρ­νας τέχνης και όχι να απο­πνέ­ει πολυ­τέ­λεια. Για μένα πολυ­τέ­λεια είναι οι ίδιοι οι άνθρω­ποι που παρέ­χουν την υπη­ρε­σία και εκεί­νοι που την δέχο­νται. Ο συγκε­κρι­μέ­νος χώρος εξυ­πη­ρε­τεί την αισθη­τι­κή μου και το όρα­μα μου».

Αυτο­νό­η­τα και την δου­λειά του την προ­σεγ­γί­ζει με τρό­πο εικα­στι­κό, προ­σπα­θεί να εξε­λίσ­σε­ται αισθη­τι­κά και να γίνε­ται καθη­με­ρι­νά καλύ­τε­ρος μαθη­τής. Κάνει σεμι­νά­ρια, πηγαί­νει ενά­ντια στους κανό­νες της χρω­μα­το­λο­γί­ας, συνερ­γά­ζε­ται σε δημιουρ­γι­κά πρό­τζεκτ. Για παρά­δειγ­μα το προη­γού­με­νο καλο­καί­ρι συνερ­γά­στη­κε με την Άντζε­λα Μπρού­σκου στον «Εξο­λο­θρευ­τή Άγγε­λο» στα πλαί­σια του φεστι­βάλ Αθη­νών. Για τα μαλ­λιά που δημιούρ­γη­σε είπαν ότι έμοια­ζαν με κοστούμια.

Για εκεί­νον, το χρώ­μα είναι το κάδρο του προ­σώ­που. «Το φορά­με συνέ­χεια, πρέ­πει να είμα­στε χαρού­με­νοι”. Πώς επι­τυγ­χά­νε­ται αυτό; “Παρα­τη­ρείς το χρώ­μα των ματιών και της επι­δερ­μί­δας μιας γυναί­κας, αλλά δεν φτά­νει. Της κάνεις ψυχο­γρά­φη­μα. Προ­σέ­χεις την κινη­σιο­λο­γία, τον τρό­πο που μιλά­ει, μαθαί­νεις που δου­λεύ­ει. Έχεις τις κεραί­ες σου ανοι­χτές και ακούς τις ανά­γκες και τις επι­θυ­μί­ες της”.

Γιαυ­τό τον αγα­πούν οι γυναί­κες όλων των ηλι­κιών, από τις πιο κλα­σι­κές και κομ­ψές μέχρι εκεί­νες που ακο­λου­θούν τα τερ­τί­πια και τις τάσεις της μόδας και της ομορ­φιάς και τον επι­σκέ­πτο­νται στα­θε­ρά στον νέο του χώρο.

Αλκμά­νος 19, Ιλί­σια. Τηλ. 210 7222058

www.nicolasvilliotis.com, info@nicolasvilliotis.com

 

 

Πηγή http://www.athinorama.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων