- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κάτι αλλάζει στην Αθήνα

Γαλλικό περιοδικό ανακαλύπτει το Παγκράτι και όχι μόνον!

Το γαλ­λι­κό περιο­δι­κό «Version Femina» κινεί­ται στην Αθή­να και κατα­γρά­φει τις μικρές αλλα­γές της πόλης. Το ενδια­φέ­ρον του εστιά­ζει σε σημεία και περιο­χές που ανθί­στα­νται στη κρί­ση, αλλά­ζουν και δίνουν πρό­σθε­το χρώ­μα στην Αθή­να μας
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 
Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Παγκρά­τι Ωδείο Ζάπ­πειο σήμερα
Ιστο­ρι­κό Κέντρο Αθή­νας — Ψυρ­ρή — Πλά­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων